is toegevoegd aan je favorieten.

Bilderdijk als denker en dichter

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van denzelfden Schryver verscheen bij den Uitgever dezer:

Hedendaagsche Moraal

Royaal formaat. Prijs f 0.60. In stempelband f 1.—.

Christelijke Wetenschap

Royaal formaat. Prijs f 1.25. In stempelband f 1.75.

Dit boek handelt over:

1. Hoe het begrip eener Christelijke wetenschap opkwam.

2. De gebreken die haar aankleefden.

3. De positieve wetenschap.

4. Beoordeeling van het Positivisme.

5. Het begrip der wetenschap.

a. Natuurwetenschap. b Geestes-wetenschappen. c. Godgeleerde wetenschap.

6. De openbaring Gods aan den mensch.

7. De zegen van het Christendom voor de wetenschap.

8. De noodzakelijkheid van een Chr. Universiteit.

Het boek heeft om zijn heerlijke onderscheiding en ontwikkeling van beginselen, blijvende waarde. Utrechtsche Kerkbode.

Schepping of Ontwikkeling

Prijs f 0.50.

hpmaa+01S "ï1* al Waï hM.ze,gt zooveel te leeren. Het is zoo gemakkelijk ^ JL v°1.?,e°' °ok blJ de bespreking van diepzinnige onderwerpen, aaar zijn stijl in den goeden zin van het woord zeer populair is.

fP wnrHon w-b,adziJden> waardig door allen gelezen en herlezen . Wij kunnen er niet te sterk op aandringen. Nederlander.

De Zekerheid des Geloofs

Tweede veel vermeerderde druk. Prijs f 0.90. In stempelband f 1.40.

voSsllkTdeïzalk b06k; diepzinniS' en toch 200 kristal-helder inde T .. . Standaard.

der rrforipr^f wottlg W£°rd V^n eerliJk Protest tegen den brutalen overmoed der moderne wetenschap. Dit werk moet ieder gelezen hebben.

n., , , Geref. Kerk.

Dit boek vliege weg, uit de boekwinkels! Dr. Wagenaar.