is toegevoegd aan uw favorieten.

Paedagogische beginselen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vermaning, tucht, dwang, straf, van het opleggen van gehoorzaamheid mag er daarom geen sprake zijn. Ouders kunnen aan hunne kinderen evenmin wetten voorschrijven als aan den loop der - planeten.

Veeleer komt alles erop aan, om de ziel van het kind te sparen, zijn recht te erkennen, aan zijne natuur te gelooven, zijne zelfstandigheid te eerbiedigen. Het kind brengt zijn eigen bouwmateriaal mede en hebbe de vrijheid, om zichzelf daaruit op te bouwen. Het zie, het oordeele, het kieze zelf. Het onderwijs worde gebaseerd op zijne neiging, op zijne belangstelling, op zijne „curiosité" en „passion". Als de kinderen ongelukkig zijn, als zij niet leeren willen, als zij niet worden wat zij moesten en konden worden, dan is dat de schuld van ouders en onderwijzers; dezen zijn dan de misdadigers. Want het huis en de school hebben geen anderen plicht en geen ander recht, dan om aan de kinderen zooveel ontwikkeling en geluk, als mogelijk is, te verschaffen. Beide moeten het kind leeren leven, leeren leven zijn eigen, persoonlijke, individueele leven.

Daarom moeten school en huis ook zoo schoon mogelijk worden ingericht. Het kind heeft aanspraak op eene schoone wereld en eene schoone omgeving. Als de huisgezinnen slecht zijn, moet de staat zich het lot der kinderen aantrekken, hen in gestichten plaatsen en voor hunne opvoeding zorgen. Zoolang vele huisgezinnen nog gebrekkig zijn, moet de maatschappij in het tekort der huiselijke opvoeding voorzien, opdat de kinderen eene gelukkige jeugd hebben, maatschappelijk en zedelijk sterk worden en later het huisgezin weer tot eene goede opvoedingsschool maken. Tot dien tijd toe moet de school de taak van het huisgezin overnemen, voor de lichamelijke en zedelijke opvoeding zorgen, kinderen des noodig van voedsel en kleeding en medische hulp voorzien. De schoolgebouwen laten thans nog veel te wenschen over; ze moeten naar het land overgebracht, met bloemen versierd, van tuinen en speelplaatsen omringd worden. En terwijl de gewone vakken van het onderwijs ingekrompen, besnoeid of geheel verwijderd kunnen worden, dienen in de verminderde schooltijden op het programma sport, handenarbeid, wandelingen, een breede plaats in te nemen. De opvoeding staat aan het begin van groote hervormingen. Het zal wel niet volmaakt in orde komen, voordat wij nieuwe huwelijken, nieuwe huizen, nieuwe scholen, nieuwe maatschappelijke verhou-