is toegevoegd aan je favorieten.

Groote denkers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17

wuste handelingen, dat wil zeggen: het vereischt den ontwikkelingsgang van de onbewuste intelligentie. Deze valt samen met de ontwikkeling der natuur. Schelling reproduceert deze laatste (naar de innerlijke tegenstrijdigheid, die haar vervult en beweegt op al hare trappen) in zijn natuurphilosofie.

Het ontwikkelings- of productie-principe der natuur, de wereldziel, openbaart zich het duidelijkst in de polaire verschijnselen. Alle ontwikkeling is voortgaande differentieering. De oorspronkelijke indifferente eenheid, differentieert zich, zooals de materie zich splitst in lichamen, de cel zich bij den opbouw der organismen splitst in cellen.

„Es ist erstes Princip einer philosophischen Naturlehre, in der ganzen Natuur auf Polaritat und Dualismus auszugehen".

Van uit dit beginsel beschouwtSCHELLING dan ook de organische (de levende), de anorganische (de doode) natuur en de verhouding tusschen deze beide.

De organische natuur met haar eindige producten ontstaat, op de reeds aangegeven wijze, doordat de oneindige productiviteit (die, aan zichzelf overgelaten, op eens met oneindige snelheid een absoluut product zoude voortbrengen) door de in de natuur zelf liggende weerhoudende kracht (op oneindig menigvuldige wijze werkende) wordt gevormd tot organismen. De oneindige, absolute productiviteit echter rust niet. Vandaar dat ze een o n e i n d i g e rij van eindige schijn-producten (schijn, vergeleken bij het absolute product, dat de productieve kracht, indien ze niet „gehemmt" werd, zoeken zoude) voortbrengt. Dus blijkt ieder levend wezen resultaat van het conflict der twee elkaar beperkende natuurkrachten. Hieraan is het dan ook toe te schrijven, dat ieder organisme in het oneindige slechts zichzelf voortbrengt zonder tot een absoluut product te geraken. Bij deze voortplanting echter is het de natuur niet om het individu maar om de soort te doen. Want de natuur streeft naar het absolute, niet naar het individueele. Vandaar ook, dat het individu, zoodra het zijn diensten voor het voortbestaan der soort