is toegevoegd aan je favorieten.

Groote denkers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

kenis van de geschiedenis der wijsbegeerte voor het systematisch denken, dat alle eenzijdigheid moet ontgaan en tot hooger eenheid stelselmatig verbinden. De verschillende stelsels der wijsgeeren moeten aldus aan de ééne idee der philosofie worden getoetst. Aanvankelijk had Hegel weinig succes met zijn academisch onderwijs, toch werd hij in 1805/6 professor te Jena. Door den oorlog met Frankrijk ontging hem echter dit ambt weder. Omstreeks dien tijd voltooide hij het eerste zijner hoofdwerken: de „Phanomenologie des Geistes" (1807). Deze noemde hij later zijn „ontdekkingsreizen", aangezien in dit werk naar Hegel's eigen, speculatieve methode de ontplooiing des bewustzijns van de onmiddellijke tegenstelling subjectobject af tot aan het absolute weten toe wordt nagegaan. Toen hij zijn ambt te Jena verloren had, redigeerde hij, door den nood gedrongen, twee jaar lang de politieke courant van Bamberg. In den herfst van 1808 werd hij rector van het gymnasium te Neurenberg, waar hij ook in het huwelijk trad. Aldaar voerde hij voor de hoogere klassen het inleidend onderricht in de wijsbegeerte in. De vijf redevoeringen, die hij hield, getuigen van groot paedagogisch talent. In dezen tijd zocht Hegel voor zijn ideeën, die in eigen vaderland aanvankelijk geringen voortgang maakten, contact met Holland (briefwisseling met zijn Amsterdamschen vriend Van Ghert). In het jaar 1816 werd hij tot hoogleeraar in de philosofie te Heidelberg (een professoraat te Erlangen en Berlijn wees hij af) benoemd. Hegel's eigenlijke school werd met zijn roem echter eerst te Berlijn, waarheen hij in den herfst van 1818 wederom als hoogleeraar in de wijsbegeerte vertrok, gevestigd. Hier kreeg hij door zijn rechts-philosofie ook invloed op het staats-beleid. Een talrijke kring van leerlingen verzamelde zich om hegel en zoo werd Berlijn het middelpunt van het wijsgeerig geestes-leven. Tegenover de jonge mannen, die zich bij hem aan wilden sluiten, was, Hegel eerst eenigszins terughoudend, ook hield hij wel ruggespraak met de ouders, maar bleek het ernst te wezen, dan gaf hij zich geheel. hegel zocht meer den omgang met

4