is toegevoegd aan je favorieten.

Gedenkboek ter herinnering aan het overlijden van Dr. A. Kuyper en de sprake die daarbij uit de pers voortkwam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHRISTELIJKE PERS.

„De (Chr.) Amsterdammer" 9 Nov. 1920.

HEENGEGAAN.

Aan het leven van dezen zeer sterke, van dezen machtige naar den geest, is thans een einde gekomen.

Duizenden van zijn tijdgenooten en volgelingen, die met en achter en na hem in den strijd kwamen, heeft hij overleefd. Hij leek onversaagd. Als hij sprak of als hij schreef, was het of het leven nog voor hem open lag. Wel oud, maar niet op, was zijn zeggen.

En nu is deze even veelgeliefde als veelgesmade man heengegaan...

Daar zijn er, die gemeend hebben, dat Dr. Kuyper na zijn ministerschap de welverdiende rust had moeten nemen. Daar zijn er ook, die den ouden voortrekker nog gaarne vele jaren als geestelijken leidsman van het volk, dat hem liefhad, in actie hadden gezien.

Dat was ook Dr. Kuyper's eigen wensch. Zoo lang mogelijk heeft hij de draden willen vasthouden, die hem aan het leven bonden. Dat hij in 1912 het strijdtooneel in de Tweede Kamer verliet, was alleen aan zijn doofheid te wijten. Strijdensmoede is de oude vechtgeneraal nooit geworden.

Wat heeft het hem gesmart toen hij in den loop van dit jaar vanwege zijn ingezonken kracht allen politieken arbeid moest neerleggen. Hij sprak zelfs van zijn „donker geworden levenspad". Die gedwongen werkloosheid heeft — gelukkig voor hem! — niet lang geduurd. De Albeschikker heeft nu achter het veelbewogen en veelbesproken leven van dezen geweldige een punt gezet.

Hij was een vermaarde in Israël, een groote onder de grooten, een leider onder de leidslieden, een held onder de helden van het Kruis.

Van zijn enorme en veelzijdige beteekenis voor ons land en volk, inzonderheid voor ons Christenvolk, kunnen we slechts stamelen. Dat is niet in één, dat is niet in tien artikelen te zeggen. We zullen er ook niet aan beginnen.

We willen, staande bij de lijkbaar van dezen grooten kampvechter, alleen onze aandacht schenken aan hetgeen Kuyper is geweest in den strijd voor het Koninkrijk der Hemelen. Dan zien we voorbij alles wat wij in den mensch en in den Christen Kuyper zoo gaarne anders hadden gezien. Dan letten wij alleen op het eeuwigheidswerk, dat hij in Gods kracht en door Gods genade mocht volbrengen.

En dat is niet weinig geweest! God heeft groote dingen door dezen man gewrocht.

Hij is als theoloog in woord en geschrift een machtig prediker