is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkboek ter herinnering aan het overlijden van Dr. A. Kuyper en de sprake die daarbij uit de pers voortkwam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieuwe reformatie van diepen zin acht hij vrijwel ondenkbaar, het huidige sluit zich altijd weer aan bij Calvinisme, Lutheranisme of Roomsch-Katholicisme.

Hij voor zich is de man die het Calvinisme, zij het wat in modernen zin gewijzigd, zoo scherp mogelijk wil doorvoeren en tot macht brengen in en door de groep, waarin dat Calvinisme nog leeft.... Dat toch is het groote doel, waarvoor veel moet zwichten. Wat aarzeling of het te gebruiken middel wel geheel deugdelijk is, of een bepaalde voorstelling, een zekere bestrijding wel geheel met de waarheid in overeenstemming is, of men aan zijn tegenstanders inderdaad recht doet, of men zelf bij zijn strijd vrij uitgaat, ach! het werd weggezwaaid, het werd misschien te klein gevonden, het groote doel was immers de historische beteekenis, de macht van eigen groep, van eigen wereldbeschouwing te sterken. Wat is een heele of halve leugen, wanneer het gaat om de beteekenis van een volksdeel, de kleinzieligen, die zich om allerlei gewetensbezwaartjes niet aansluiten bij de groep waartoe ze naar levensbeschouwing het meest behooren om dan te strijden voor de macht van die groep, nu ja met de middelen, die eenmaal niet kunnen gemist bij een strijd om de macht.

Zoo is het geweest in de Kuyper-sfeer. Emerson denkt er anders over. Maar veel meer, uit den Bijbel klinkt ander geluid. Wee u! zoo gij de geheele wereld gewint en lijdt schade aan uw ziel. In den Bijbel gaat het om de waarheid en vóór alles de waarheid.

Kuyper de man van de macht der groep, van het machts-calvinisme. En eigenlijk heeft de historie reeds haar veroordeelend vonnis uitgesproken. In ditzelfde Nederland, waar Kuyper zijn groep tot zulk een macht bracht, hebben Roomsch-Katholicisme en SociaalDemocratie een macht ontwikkeld die de macht der Kuyper-groep verre te boven gaat. Aan de machtstoename der Roomsch-Katholieke volksgroep heeft Kuyper trouwens aanzienlijk medegewerkt

In het leven van Dr. Kuyper is een tijd geweest, dat hij meer de kracht van het politiek-sociale beginsel naar voren bracht. Toen hij in den Tak-tijd zijn „Christus en de sociale nooden" schreef, zijn kreet voor sociale rechtvaardigheid liet hooren. Helaas! die kreet is vergalmd. Het is al meer geworden de groep, de macht van de sterk aaneengesloten groep.

Kuyper de groote, de machtige is heengegaan en met groote eer begraven. En tot in duizende huizen, in ver afgelegen boerenhoeven is stille rouw, men had hem lief. Dat is groot. Het is als met een Bismarck. Vele profeten zijn gesteenigd en verguisd en hun lichamen zijn soms heimelijk in stilte weggedragen, doch hun stem blijft klinken door de tijden. Dat is de eeuwige kracht.