is toegevoegd aan je favorieten.

Gedenkboek ter herinnering aan het overlijden van Dr. A. Kuyper en de sprake die daarbij uit de pers voortkwam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Bouwen en Bewaren"

orgaan van den bond van meisjesvereenigingen op Geref. grondslag in Nederland, 1 Dec. 1920.

„Ook in het hart der vrouw heeit hij gegluurd. Haar godsdienstig leven waargenomen, doorvoeld, uitgebeeld. Zijn „Vrouwen uit de Heilige Schrift" blijft een parel van waarde.

Een vrouw is anders aangelegd dan een man. Zij is niet minder, maar anders begaafd dan hij. Haar natuurlijk en godsdienstig zieleleven draagt een eigen stempel. Vertoont een eigen kleur, heeft een eigen bekoorlijkheid.

Dat heeft Dr. Kuyper helder ingezien en vandaar dat hij nog in de laatste jaren zijns levens te velde getrokken is tegen hen, die de vrouw wilden „ontvrouwelijken" en haar wilden wegvoeren uit de meer stille en toch voorname plaats, die zij naar Gods bestel in het menschelijk leven inneemt.

Dat onze Gereformeerde meisjes de nagedachtenis van dezen grooten man eeren!

Gedenkt uwer voorgangeren, die u het Woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling (Hebr. 13 : 7)."

„Christelijk Volksblad voor het Huisgezin' 13 Nov. 1920.

Is het wonder, dat de duizenden bij wie zijn woorden weerklank vonden en die in hem een anderen Mozes zagen, hem bewonderden, hem hoogachtten, hem op de handen droegen en — op de vleugelen des gebeds! School daarin dan niet iets van menschvergoding? Toch niet! Wilt ge het verschil tusschen hoogachting en menschvergoding? Het was op één van de druk-bezochte Deputaten-vergaderingen in Tivoli, dat Dr. Kuyper bij zijn binnentreden met donderend applaus werd begroet. Toen was er één, die de opmerking maakte: „Als nu de Heere Jezus binnentrad, zou er dan ook zoo geapplaudiseerd worden?" Onmiddellijk wendde een ras-echte Calvinist het hoofd en antwoordde: „Neen m'n vriend, als de Heere Jezus binnenkwam, zouden we allen op de knieën vallen en Hem aanbidden." Dat is het verschil. Wij hadden Dr. Kuyper lief, hij leefde in ons hart. En thans is hij ons ontvallen en staan wij bij zijn groeve. Doch staande bij dat (.pen graf danken wij den Heere voor Zijne genade, die ons dezen man gaf

P. DE ZEEUW J.Gzn.