is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkboek ter herinnering aan het overlijden van Dr. A. Kuyper en de sprake die daarbij uit de pers voortkwam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Voor mij, één zucht beheerscht mijn leven,

Eén hooger drang drijft zin en ziel.

En moog' mij d' adem eer begeven,

Eer 'k aan dien heil'gen drang ontviel,

't Is om Gods heil'ge ordonnantiën,

In huis en kerk, in school en staat,

Ten spijt van 's werelds remonstrantiën,

Weer vast te zetten, 't volk ten baat.

't Is om die ord'ningen des Heeren

Waar Woord en Schepping van getuigt,

In 't volk zóó helder te graveeren,

Tot weer dat volk voor God zich buigt!"

Dat program heeft hij nimmer verzaakt.

Menschelijke gebreken kleefden zijn arbeid aan; menschelijke zwakheden mochten ook hem niet vreemd zijn; menschelijke zonden

had ook hij te belijden voor zijn God maar als het ging om de eere

Gods zoo gaf hij 't al prijs: naam, eer, roem, vriendschap, positie, toekomst, alles om alléén té vragen naar 't geen bevorderlijk was voor het werk en de zaak dc, Heeren.

Dr. Kuyper werd van on; ,genomen.

Reeds vele maanden voe.den we zijn gemis en de bange vraag rijst soms in 't hart, wat er op den duur nu wel worden zal van onze partij, van onze gansche actie als Calvinistische groep

Maar neen toch géén vrees:

God, die een Kuyper verwekte, bekrachtigde, en zijn werk ongemeen gezegend heeft: die God zal voor zijn eigene zaak zorgen! En de nagedachtenis van dezen groote in Israël zal nog bij onze kindskinderen in zegening zijn.

P. BROUWER.

„Gereformeerd Jongelingsblad" 12 Nov. 1920. In Jezus ontslapen.

Op Maandagavond 8 November te half zeven.

Eindelijk is de eik geveld, de sterke overwonnen.

Maar nu ook meer dan overwinnaar.

Ons hart schreit en juicht.

Wij kunnen geen woorden vinden om te vertolken, wat in ons binnenste omgaat.

Elk woord is een woord.

De gewaarwordingen zijn zoo overtalrijk. De indrukken zoo overweldigend.

De gedachten vermenigvuldigen zich.

Wij staan heden aan het graf, dat zich voor Dr. Kuyper's stoffelijk