is toegevoegd aan je favorieten.

Gedenkboek ter herinnering aan het overlijden van Dr. A. Kuyper en de sprake die daarbij uit de pers voortkwam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij had heel zijn geest, al zijn groote gaven als gevangen gegeven.

Hij was een overwonnene en van dien dag af aan een krijgsknecht van den Koning der Koningen, die slechts deze begeerte kende om heel zijn leven in dienst te stellen van dien Koning en Heer.

Hij wist de vijf talenten ontvangen te hebben van zijn God en hij won er vijf andere mee

Onze aandacht werd van bevriende zijde gevestigd op een artikel van de hand van Mevr. C. A. Mason, de bekende schrijfster van de „Lelie van ons Vorstenhuis", geplaatst in de Standaard van 3 Maart 1902.

De schrijfster geeft daarin een blik op het meer intieme leven van dien overleden groote. Men herinnere zich, dat het geschreven is in 1902, dus een jaar nadat het kabinet-Kuyper aan de regeering kwam. Dr. Kuyper was toen premier en Min. van Binnenl. Zaken.

We geven nu het woord aan Mevr. Mason, die aldus schreef:

„Bij een nederlaag zoo ernstig als door de Nederlandsche liberalen bij de parlementaire verkiezingen verleden jaar Juni geleden werd, zoekt een ieder onwillekeurig naar een verklaring. Die verklaring is tweevoudig en wordt gevonden in een man en een beginsel.

Een man, bekwaam genoeg om het beginsel te controleeren en er als 't ware leiding aan te geven, om er de baanbreker voor te zijn. Een beginsel, sterk genoeg om, onder zulke leiding, de schijnbaar onoverwinnelijke hinderpalen uit den weg te ruimen.

Het beginsel kan met een enkel woord als de orthodox reactionaire beweging worden aangeduid; de man is Dr. A. Kuyper, de nieuwe Nederlandsche Premier.

Een geheele generatie lang is Dr. Kuyper een kracht geweest, waarmede in de Nederlandsche politiek rekening moest worden gehouden. Thans, tengevolge van de reactionaire beweging, die door hem tot een bijna dramatische overwinning gevoerd is, is aan het vroegere calvinistisch régime weer een in 't oog loopende plaats in de Europeesche politiek ingeruimd.

Een eenig persoon is deze man — predikant, publicist, leider der oppositie, staatsman! De vroomste predikant is zelfs niet meer evangelisch in zijn vroomheid, meer onbuigzaam in zijn orthodoxie dan deze man, die bekwaam is tot het omverwerpen van de regeering zijns lands en tot het samensmelten van de meest verschillende elementen in een verwonderlijke politieke unie.

Dr. Kuyper is een man van stevige constitutie; naar zijn krachtige gestalte met het opvallend schrandere hoofd en gelaat en den diep doordringenden blik schijnt den man slechts des te meer geweldig te maken. De eerst ontmoeting liet daaromtrent zelfs geen twijfel opkomen — wij bevonden ons in gezelschap van een eenige en mach-' tige persoonlijkheid; wij dachten aan Carlyle's König, den man die kan.

Zijne wijze van spreken is correct, idiomatisch Engelsch, was kort