is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkboek ter herinnering aan het overlijden van Dr. A. Kuyper en de sprake die daarbij uit de pers voortkwam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christelijke Onderwijzers, dit bericht vernomen zijn met diepen rouw in het hart.

Van de vereering en de dankbaarheid jegens dezen „groote" in Nederland kan ons woord slechts een zwakken weerklank geven. Maar snoode ondankbaarheid zou het zijn, indien althans niet gepoogd werd, al is het ook slechts „eenige" uitdrukking te geven aan de gevoelens, die velen onzer het hart vervult bij zijn heengaan.

Wat danken wij, wat dankt het Christelijk Onderwijs hem véél, ontzaglijk veel.

Er zijn er, die meer dan veertig jaren week aan week, soms dag aan dag, door hem zijn geleerd en getroost, gesterkt en opgebouwd in het geloof; aangevuurd tot den geestelijken levensstrijd; onderwezen in 't hanteeren der wapenen tegen vijanden op velerlei gebied; principieel onderwezen in courantartikelen, redevoeringen, brochures, studiën op het terrein van huisgezin en maatschappij, van school en kerk en staat.

Geen wonder, dat talloos velen, die hem als hun geestelijken vader hebben geëerd, hoogelijk gewaardeerd en liefgehad, ja erkend als den van God gegeven „leider" in de worsteling der eeuw, thans treuren bij zijn graf met diepen weemoed. De man, die tientallen van jaren een machtigen, 'onweerstaanbaren invloed oefende op hun overtuiging en karakter, is heengegaan, om niet wéér te keeren.

Maar Dr. Kuyper was voor hen méér. Hij was de heldhaftige, onvermoeide en onovertroffen strijder voor het goed recht der V r ij e School met den B ij bel, die van 1872 af tot 1919 toe met ongeëvenaard talent, met volle toewijding van al zijn schitterende gaven van hoofd en hart hun zaak voorstond in pers en vergaderingen, in Staten-Generaal en Kabinet, in 't vaste geloof daartoe geroepen te zijn van 'sHeeren wege.

Om den s c h o o Istrijd wentelde zich aanvankelijk heel de actie van ons Christenvolk. En dat dankt het aan D r. Kuyper.

Hij was de man, die aller hart toesprak en bezielde, die de hooge beteekenis van dien strijd voor elks oog in het licht stelde, die het ideaal der Vrije School met den Bijbel tot een drijfkracht in veler leven wist te maken, die dat leven in en voor de school opeischte voor de eere Gods en Zijn Koninkrijk. Wat kracht ging van zijn woord en voorbeeld uit ten bate van de School met den Bijbel.

Wat dank aan God vervulde menig hart, toen de vurige bede verhoord werd, dat het ook hem gegeven mocht zijn, de eindelijke zegepraal van de Vrije School te mogen aanschouwen, aan welker strijd hij zijn leven had verpand.

God was het, die hem de vreugde van het einde der lange, bange worsteling deed genieten.

Hem daarvoor dank.

Hem, den Vader der geesten, de dank voor alles, wat het Christelijk Onderwijs, wat den Christelijken Onderwijzers gegeven werd in Dr. A. Kuyper, bijna een halve eeuw lang.