is toegevoegd aan je favorieten.

Gedenkboek ter herinnering aan het overlijden van Dr. A. Kuyper en de sprake die daarbij uit de pers voortkwam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gansche leven, zooals Elia heeft gestreden, niet omdat hij de Baiilspriesters, maar omdat hij Baal haatte. Waar hij Baal vond, wilde hij hem uitdrijven, want God had recht en geen ander

H. S. BOUMA.

Dr. A. Kuyper, de voorheen onvermoeide, heeft het moede hoofd ter ruste gelegd. — —

De mond, die zoovele duizenden door zijn levend woord heeft bezield, is voor immer gesloten. Het heerlijke verstand, dat scharen door zijn kostelijke gedachten heeft verlicht en verkwikt, het werkt voor ons op aarde niet meer. Zijn sterke wil, die prikkelde en dreef, is verlamd.

Er is een leegte geslagen in ons kamp. Hij, die ons leidde, hij is door God geroepen van zijn post.

Ook voor onderwijs en opvoeding was hij ons een baken, dat wees welken weg we moesten nemen. Zijn „Antirevolutionair ook in uw huisgezin" bepaalde voor ons die verhoudingen in het gezinsleven. Zijn leuze: „De Vrije School voor heel de natie!" gaf tientallen van jaren de richting aan, in welke de oplossing van den schoolstrijd werd gezocht.

't Is in eeuwen niet voorgekomen dat 'n zoo belangrijk deel van het Nederlandsche volk, met zoo veel aanhankelijkheid en kinderlijke vereering, zich liet opvoeden en vormen door een man, zoo als het Nederland met den Bijbel het zich liet doen door Dr. A. Kuyper.

Dr. Kuyper werkte door. Matig in alles, was hij het niet in den arbeid. Door bijna bovenmenschelijk strenge dagverdeeling werd iedere minuut benut. In drukke tijden van verkiezingen werkte hij heele en halve nachten door. — Sterke koffie, wijn, een koud bad, alles werd dan te baat genomen om den geest frisch te houden. En het ijzersterke lichaam verdroeg alles.

En leidende gedachte bij al dien arbeid was: „Als de volken den voet niet plaatsen op de Rots der Eeuwen, wandelen ze op vulkanen — een der vele woorden van Groen, die Dr. Kuyper in populairen vorm, toegepast op het leven, in de Christelijke volksziel heeft geplant.

Wat een smaad heeft hij deswege verduurd. Waarlijk hij is met gevallen onder de slagen, maar toch ook niet zonder de slagen van zijn tegenstanders. — Een belijder wordt zoo licht een lijder.