is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkboek ter herinnering aan het overlijden van Dr. A. Kuyper en de sprake die daarbij uit de pers voortkwam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook in dit opzicht een niet uit te putten goudmijn. Hij heeft er het kostbare erts onvermoeid uit opgedolven en er duizenden harten geestelijk mede verrijkt. Gij denkt hier niet alléén aan de meditaties, die zoo goed als alle het merk van den leeuwenklauw dragen. Gij denkt ook aan de uitvoeriger geschriften, die bestemd waren om het geloof der gemeente te fundeeren. Er zullen er weinigen onder het geref. volk zijn, die niet genoten hebben van het werk: „Dat de genade particulier is". Wie hoorde niet spreken, wie las nooit het werk over den Heiligen Geest, dat zulk een klaar licht doet opgaan over de Pinkstergave? En hebben wij het niet aan zijn Leer der verbonden te danken, dat het inzicht in werk- en genadeverbond buitengewoon verhelderd is? Moeten we hem ook niet dankbaar zijn voor zijn E Voto, — hij noemt het massieve werk bescheidenlijk een Toelichting van den Heidelbergschen Catechismus, maar het is een geestelijk bouwwerk van monumentale beteekenis.

Er is dus geen oorzaak om te meenen, dat de ontslapene geen recht gedaan zou hebben aan de geestelijke beteekenis van Gods Woord. Deze stond voor hem bovenaan: de Schrift was het mannaveld, waarheen hij dagelijks met de zijnen uittoog om voedsel voor zijn ziel te vergaderen, en dit manna was hem zoeter dan honig en honigzeem.

Maar hij vond er toch ook nog iets meer in.

Hij beleed van ganscher harte de onbeperkte souvereiniteit van God Almachtig over al het geschapene, en dus óók over de geheele wereld dér menschen. Waartoe heeft God de wereld in 't aanzijn geroepen? Waartoe anders, dan om er zich zelf in te verheerlijken? Waartoe anders, dan om zich in 't bijzonder uit het menschelijke leven lof te bereiden? Was dit zoo, dan moesten in de Openbaring Gods, d. i. in zijn Woord, de paden ook duidelijk geteekend staan waarlangs het menschelijk leven moest voortschrijden om God den Heere de Hem toekomende eere te geven. Deze paden zijn de ordinantiën des Heeren. Er zijn in Gods Woord ordinantiën voor het persoonlijke leven, voor het huiselijke leven,voor het maatschappelijke leven, voor het staatkundige leven, voor het wetenschappelijke leven, voor het kerkelijke leven, in één woord voor alle levensgebieden hoe ook genaamd.

Die ordinantiën waren niet altoos gemakkelijk in de Schrift te vinden. Zij staan er niet in onder elkaar als de artikelen in een wetboek. Voor het huiselijke leven waren zij zonder moeite op te zamelen en in orde te stellen. Dr. Kuyper heeft het gedaan in zijn bekend boek: Antirevolutionair, óók in het huisgezin. Voor de andere gebieden lagen zij echter verspreid door de heele Schrift. Zij moesten ontdekt, tot in de eerste wortel-vezelen nagespeurd, geordend, systematisch in elkaar gezel en dan ook toegepast worden. Dit reuzenwerk eischte een man van vijf talenten en méér

En zoo is het dien Simson gegeven geweest om uit het Woord te doen opkomen een eigen heilige beschouwing van 't leven in weten-