is toegevoegd aan je favorieten.

Gedenkboek ter herinnering aan het overlijden van Dr. A. Kuyper en de sprake die daarbij uit de pers voortkwam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vele leden, die hadden kunnen en moeten medewerken tot haar her» stel.

Niet alleen de Ned. Herv. Kerk, maar ook het protestantisme in zijn geheel heeft door Dr. Kuyper's optreden in ons vaderland zware schade geleden, terwijl de roomsch-katholieke kerk, volgens hem „stoelend op denzelfden wortel" als het Calvinisme, steeds machtiger wordt.

Ik mag dat niet verzwijgen, en ik hoop, dat dit zal verstaan en gebillijkt worden. Het verhindert mij Kuyper's nagedachtenis onbepaald te eeren. Over de onwaarachtigheid waarmeê hij vaak streed, over meer dan één onlouter bestanddeel in zijn doen en laten verblijve het oordeel aan God! Wie zal bestaan voor Zijn gericht? o, Hoe veel liever hadden wij naast en met hem gekampt, want ten slotte wenschen ook wij het hoofd neêr te leggen in vertrouwen op den Heiland, voor wiens woord en eer Dr. Kuyper heeft willen strijden.

„Utrechtsche Kerkbode" 13 Nov. 1920.

Het wordt zoo leeg om ons heen.

Hoe zijn de helden gevallen!

Enkele jaren geleden reeds nam de Heere Rutgers en Woltjer van ons. En nu, in dit laatste halfjaar, wat al kopstukken, die wegvielen.

Sikkel Klaarhamer Kuyper.

En Bavinck's arbeid door overspanning verlamd.

Wel mogen we nu, als in de eerste helft van 1876, toen Doedes, Mackay, Van Loon, Groen van Prinsterer en Heldring binnen dat ééne halfjaar stierven, terwijl Kuyper door overspanning van het zenuwleven tot absolute rust was gedoemd, met Soera Rana klagen en juichen:

De helden zijn gevallen,

De besten heengegaan;

De vele duizendtallen Des vijands groeien aan.

Wij zouden wel versagen Voor hun geduchte macht,

Daar wufte spotters vragen:

Waar ligt dan thans uw kracht?

Maar vluchten ook verraad'ren,

Getrouwe zonen niet!

Zij kennen nog der vaad'ren Ootmoedig krijgsmanslied.