is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkboek ter herinnering aan het overlijden van Dr. A. Kuyper en de sprake die daarbij uit de pers voortkwam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terreinen te noemen waarmee hij het nauwst in verbinding stond, dan is dat zonder, ja ondanks hem geschied!

Het praedestinationisme moge dan ook aan Kuyper's graf staan weenen, en het conventionalisme uit alle groepen der vaderlandsche samenleving, ook die zijner tegenstanders, moge de gebruikelijke woorden van stereotype „hulde" met kerkhof-welsprekendheid in uitbundigen overvloed verspillen, het jongere geslacht echter met zijn verlangens en idealen bewandelt, vèr van die groeve, andere stellig veel stillere, minder politiek- en kerkelijk-rumoerige wegen, om daarlangs te zoeken naar een zuiverder, schooner harmonie tusschen innerlijk, persoonlijk leven en het uiterlijk, maatschappelijk bestaan, dan, helaas, Kuyper's woord en daad, leven en leer tot heden vermocht te verwerkelijken.

„Ons Vaderland" Dagblad Vlaamsche Partij 11 Nov. 1920.

Morgen, Vrijdag, wordt Dr. A. Kuyper in Den Haag begraven-.

Abraham Kuyper is den 29 October 1837 te Maassluis geboren, als zoon van een predikant. In 1862 promoveerde hij te Leiden tot doctor in de godgeleerdheid. Het volgende jaar werd hij te Beesd beroepea

In die dagen moest het Calvinisme nog in den jongen predikant herboren worden. Na teleurgesteld te zijn bij schrijvers als Chantepie de la Saussaye en Gunning, na het ook gezocht te hebben bij buitenlandsche theologen als Martensen, Nitsch, Lange en Vinet, kwam hij eindelijk tot het Latijn van Calvijn zelf. De herstelling van een vasten kerkvorm werd voortaan voor Kuyper het doel van zijn leven. Tegelijk begon zijn staatkundige overtuiging zich naar Groen van Prinsterer te richten.

Na 4 jaren te Beesd gestaan te hebben, werd Kuyper (1867) naar Utrecht beroepen. Spoedig ving hij er zijn actie tegen de bestaande organisatie der Nederlandsche Hervormde Kerk aan. In 1869 deed Kuyper zijn intrede te Amsterdam, waar hij dadelijk in den strijd viel, die ontbrandde over het zich in moderne handen bevindende Weeshuis.

Als kanselredenaar wist hij zijn gehoor buitengewoon te boeien. Tevens ging hij zich meer en meer op politiek gebied bewegen. In 1872 aanvaardde Dr. Kuyper de hoofdredactie van De Standaard. En zijn woord daarin was brandend. In 1874 volgde de verkiezing tot lid der Tweede Kamer; zooveel schijnt hij toen van zijn krachten gevergd te hebben, dat een inzinking volgde en een verblijf van ruim 2 jaren in het buitenland voor herstel van gezondheid noodig was. Na zijn terugkeeT bleef hij buiten de Kamer en heeft hij verder gewerkt aan de organisatie van de Anti-Revolutionaire Partij. 1886