is toegevoegd aan je favorieten.

Gedenkboek ter herinnering aan het overlijden van Dr. A. Kuyper en de sprake die daarbij uit de pers voortkwam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Antirevolutionaire Kiesvereenigingen.

Het Moderamen van het Centraal Comité geeft aan de Besturen der Antirevolutionaire Kiesvereenigingen in ons land in overweging, aan den avond van den dag vóór de begrafenis van Dr. Kuyper, in iedere gemeente een vergadering te houden met de leden der Kiesvereeniging en belangstellenden, waarin gesproken worden zal over het verscheiden van den man, die een halve eeuw lang zijn kracht van geest en lichaam gegeven heeft om de Antirevolutionaire partij tot bloei te brengen.

De adjunct-secretaris

R. C. VERWEYCK.

Aan dezen oproep werd aan den vooravond in o.s. plaatsen gevolg gegeven.

Alleen van 's-Gravenhage, waar de Voorzitter en Vice-Voorzitter van het Centraal Comité gesproken hebben, wordt uitvoerig melding gemaakt Voor het overige moeten wij volstaan met de vermelding der plaatsen en der sprekers zonder meer.

Rede van den heer H. de Wilde.

Deze vergadering, aldus Spr., staat wel in het teeken van „buitengewoon", nu onze kiesvereeniging voor het eerst vergadert, nadat de leider onzer partij is weggenomen. Tal van Kiesvereenigingen in den lande zijn op dezen avond met gelijk doel vergaderd, om te herdenken dat een groote in Israël gevallen is.

Welk een verschil bij het sterven van Groen van Prinsterer en bij het heengaan van Dr. Kuyper.

Dacht menigeen in het kamp der tegenstanders, dat bij Groen's verscheiden het met onze partij gedaan was, — het werk met de Réveil begonnen, zette zich voort ook na Groen's heengaan, al scheen het, dat er van dezen arbeid weinig zou terecht komen.

Dr. Kuyper heeft op den door Groen gelegden grondslag voortgebouwd en ■— de verwachting der tegenpartijders is beschaamd. Er is een krachtige Anti-Rev. Partij gegroeid, die haar zegenrijk werk heeft gedaan. Men zie naar onze Chr. Scholen en lette op wat nog pas op schoolgebied verkregen is. Ook qp philanthropisch en wetenschappelijk gebied vinden we de vruchten van Kuyper's arbeid.

Steeds is hij gedreven door het beginsel, dat zoo krachtig in hem leefde. Meende hij dat het beginsel in gevaar kwam, dan wist hij van geen wijken en ging voor niemand op zijde. Als het ging om de ordinantiën Gods, was hij inderdaad geweldig.

Hij heeft in den geest van ons volk een kentering teweeg gebracht; als geen ander staatkundig leider.

Onbevlekt heeft hij het vaandel onzer partij gehouden, groot was hij in het groote.