is toegevoegd aan je favorieten.

Het Nieuwe Testament in zes Nederlandse vertalingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12 Alle dingen dan, die gij wilt, 12 dat u de menschen zouden doen, de doet gij hun ook alzoo; want dat hu is de wet en de profeten. en

Luk. 6 : 31.

De smalle weg. D'

13 Gaat in door de enge poort; 13 want wijd is de poort, en breed is W de weg, die tot het verderf leidt, is en velen zijn er, die door dezelve en

in&aan; Luk. 13:24 ^

14 Want de poort is eng, en de 14 weg1 is nauw, die tot het levGii is leidt, en weinigen zijn er, die den- w zeiven vinden. Hand. 14 : 22.

15 Maar wacht u van de valsche II profeten, dewelke in schaaps- te kleederen tot u komen, maar van u binnen zijn zij grijpende wolven. Z'

Deut. 13 : 3. Jer. 23 : 16. Matt. 24 : 4. V Rom. 16 : 17. Efez. 5 : 6. Kol. 2 : 3.

1 Joh. 4:1.

16 Aan hunne vruchten zult gij 1 hen kennen. Leest men ook eene v druif van doornen, of vijgen van t di.stelen ?

17 Alzoo een. ieder goede boom 1 brengt voort goede vruchten, en g een kwade boom brengt voort P kwade vruchten. t

Matt. 3 : 10. 12 : 33. Mark. 11 : 13.

Luk. 3 : 8.

18 Een goede boom kan geene ] kwade vruchten voortbrengen, 1 noch een kwade boom goede i vruchten voortbrengen.

19 Een ieder boom, die geene . goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur ; geworpen.

20 Zoo zult gij dan dezelve aan hunne vruchten kennen.

21 Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.

Matt. 25 : 11. Luk. 6 : 46 13 : 25. Hand. 19 : 13. Rom. 2 :13. Jakob. 1 . 22.

22 Velen zullen te dien dage tot Mii zeggen: Heere, Heere! hebben wil niet in Uwen Naam geprofeteerd, en in Uwen Naam duivelen uitgeworpen, en in Uwen Naam vele krachten gedaan?

Jer. 14 : 14. 27 : 15. Luk. 13 : 26.

23 En dan zal ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mi], gi], die de ongerechtigheid werkt!

Ps 6:9. Matt. 25 : 12. Luk. 13 : 25,27.

Matt. 25 : 41.

Het huis op de rots.

24 Een iegelijk dan, die deze Miine woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bi] een voorzichtig man, die zijn huis op eene steenrots gebouwd heeft.

Jer 17 : 8. Luk. 6 : 47. Rom. 2 : 13.

Jakob. 1 : 23.

25 En er is slagregen nedergevallen, en de waterstroomen zijn gekomen, en de winden heb-

Alles dus, wat gij wilt, dat u 12

menschen doen zullen, doet gij scl

n dat ook; want dit is de Wet ge de Profeten.

; brede weg en de enge poort.

Gaat in door de enge poort. 13

ant de poort is wijd en de weg w

breed, die ten verderve leidt, de

velen zijn er, die daardoor in- er .an.

Luc. 13 : 24.

En de poort is eng en de weg 1<

smal, die ten leven leidt, en d<

einigen zijn er, die hem vinden, ei

5 Wacht u voor de valsche pro- 1

■ten die in schaapskleederen tot f<

komen, maar inwendig roof- u

ichtige wolven zijn. Aan hunne g ruchten zult gij ze kennen.

5 Kan men ook druiven lezen 1 an doornen, of vijgen van dis- h

sis? d

c

7 Zoo brengt iedere goede boom 1 oede vruchten voort, en een t wade boom brengt kwade vrucn- s en voort.

8 Een goede boom kan geen cwade vruchten voortbrengen, • ïoch een kwade boom goede /ruchten voortbrengen.

L9 Elke boom, die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur gewor-

Daarom, aan hunne vruchten zult gij ze kennen.

21 Niet allen, die tot mij zeggen: Heere, Heere! zullen in het hemelrijk kómen, maar die den wil doen van mijnen Vader in den hemel.

Luc. 6 : 46.

22 Velen zullen te dien dage tot mii zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in uwen naam geprofeteerd, hebben wij niet in uwen naam duivelen uitgedreven, hebben wij niet in uwen naam vele

krachtige daden gedaan?

Luc. 13 : 25—<£<.

23 En dan zal ik hun ronduit zeggen: Ik heb u nooit gekend; maakt u weg van mij, gij kwaaddoeners !

Het huis op de rots en op het zand.

24 Al wie nu deze mijne woorden hoort en er naar doet, dien vergelijk ik bij een wijs man, die zijn huis op eene steenrots gebouwd heeft.

25'Toen nu een slagregen viel, en een waterstroom kwam, en de winden waaiden en tegen dat huis

De gulden regel.

Alwat gij dus wilt dat de meniën u doen, doet gij hun deslijks; want dat is Wet en Pro;en.

'ngaan tot het Koninkrijk der hemelen.

Gaat in door de enge poort; int wijd is de poort en breed : weg die naar het verderf leidt, i velen gaan daardoor in;

t maar eng is de poort en smal i weg die naar het leven leidt, i weinigen vinden hem.

5 Wacht u voor de valsche propten, die in schaapskleederen tot

komen, maar inwendig roofierige wolven zijn.

6 Aan hun vruchten zult gij hen ennen. Men plukt toch van cornstruiken geen druiven, van iistelen geen vijgen?

7 Zoo ook draagt elke gezonde )oom goede en een zieke boom ilechte vruchten.

L8 Een gezonde boom kan geen slechte vruchten dragen, noch jen zieke boom goede.

L9 Iedere boom die geen goede vruchten draagt wordt omgehouwen en in het vuur geworpen.

20 Dus zult gij ze kennen aan hun vruchten.

21 Niet ieder die tot mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar hij die den wil van mijn Vader in de hemelen volbrengt.

22 Velen zullen te dien dage tot mij zeggen: Heere, Heere, hebben wii niet met uw naam geprofeteerd met uw naam duivelen uitgeworpen, met uw naam vele wonderen gedaan?

23 En dan zal ik hun verklaren. Ik heb u nooit gekend: gaat weg van mij, gij die tegen de wet zondigt.

24 Een ieder dan die deze mijn woorden hoort en daarnaar zien gedraagt is te vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op een rots bouwde.

25 Toen de regen neerviel, de stortvloeden kwamen, de winden bliezen en tegen dat huis aan-