is toegevoegd aan je favorieten.

Het Nieuwe Testament in zes Nederlandse vertalingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HT

54 Hij heeft Israël, Zijnen knecht, 5 opgenomen, opdat Hij gedachtig t: ware der barmhartigheid,

Jes. 30 : 18. 41 : 9. 54 : 5. Jer. 31 : 3 20

55 gelijk Hij gesproken heeft tot 5 onze vaderen, namelijk tot Abra- o ham, en zijn zaad) in der eeuwig- z heid.

Gen. 17 : 19. 22 : 18. Ps. 132 : 11.

56 En Maria bleef bij haar om- 5 trent drie maanden, en keerde t weder tot haar huis. c

Geboorte van Johannes den Dooper.

57 En de tijd van Elizabet werd £ vervuld, dat zij baren zoude, en c zij baarde eenen zoon. «

58 En die daar rondom woonden t en hare magen hoorden, dat de \ Heere Zijne barmhartigheid groo- j telijks aan haar bewezen had, en. < waren met haar verblijd. i

Luk. 1 : 14.

59 En het geschiedde, dat zij op l den achtsten dag kwamen, om het < kindeken te besnijden, en noem- 1 den het Zacharias, naar den naam 1 zijns vaders.

Gen. 17 : 12. Lev. 12 : 3

60 En zijne moeder antwoordde ( en zeide: Niet alzoo, maar hij zal i Johannes heeten.

Luk. 1 : 13.

61 En zij zeiden tot haar: Er is i niemand in uw maagschap, die met dien naam genaamd wordt.

62 En zij wenkten zijnen vader, hoe hij wilde, dat hij genaamd zou worden.

63 En als hij een schrijftafeltje geëischt had, schreef hij, zeggende: Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen.

64 En terstond werd zijn mond geopend, en zijne tong losgemaakt; en hij sprak, God lovende.

65 En er kwam vrees over allen, die rondom hen woonden; en in het geheele gebergte van Judéa werd veel gesproken van al deze dingen.

66 En allen, die het hoorden, namen het ter harte, zeggende: Wat zal toch dit kindeken wezen? En de hand des Heeren was met hem.

Lofzang van Zacharias.

67 En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met den Heiligen Geest, en profeteerde, zeggende:

68 Geloofd zij de Heere, de God Israëls, want Hij heeft bezocht, en verlossing te weeg gebracht Zijnen volke;

69 En heeft eenen hoorn der zaligheid ons opgericht, in het huis van David, Zijnen knecht;

Ps. 132 : 17

70 Gelijk Hij gesproken heeft dooiden mond Zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn; Ps. 72 : 12. Jes. 40 : 10.

Jer. 23 : 6. 30 : 10. Dan. 9 : 27.

71 Namelijk eene verlossing van onze vijanden, en van de hand al dergenen, die ons haten;

72 Opdat Hij barmhartigheid deed aan onze vaderen, en gedachtig ware aan Zijn heilig verbond;

73 En aan den eed, dien Hij Abraham, onzen vader, gezworen heeft, om ons te geven,

Gen. 22 : 16. Ps. 105 : 9. Jer. 31 : 33. Hebr. 6 : 13, 17.

4 Hij gedenkt aan de barmhar- 5 Lgheid, en helpt zijnen knecht k sraël,

5 gelijk Hij gesproken heeft tot 5i nze vaderen — Abraham en zijn o. aad in eeuwigheid. — E

A e

6 En Maria bleef bij haar om- 5 rent drie maanden; daarna keer- n e zij weder naar huis. n

Geboorte van Johannes den Dooper.

17 En de tijd van Elisabeth kwam, 5 lat zij baren zou, en zij baarde I :en zoon. z

18 En hare geburen en bloedver- 5 vanten hoorden, dat de Heer r ■roote barmhartigheid aan haar i ;edaan had, en zij verheugden t :ich met haar.

>9 En het geschiedde, dat zij op £

len achtsten dag kwamen om het 1

eind te besnijden, en zij noemden 1

iet, naar zijnen vader, Zacharias. r

i

50 Maar zijne moeder antwoordde (

m zeide: Geenszins, maar hij zal £

Johannes heeten. 1

31 En zij zeiden tot haar: Er is ( immers niemand in uwe maag- i schap, die zoo heet.

32 En zij wenkten zijnen vader, ( hoe hij wilde, dat hij genoemd zou ; worden.

63 En hij eischte een schrijftafel- < tje en schreef: Zijn naam is Johannes. En zij verwonderden zich : allen.

64 En terstond werd zijn mond en zijne tong geopend, en hij sprak, en loofde God.

65 En er kwam vrees over alle geburen; en er werd veel over al deze dingen gesproken, op het geheele gebergte van Judéa.

66 En allen, die het hoorden, namen het ter harte en zeiden: Wat dunkt u, dat van dit kind worden zal? En de hand des Heeren was met hem.

Lofzang van Zacharias.

67 En zijn vader Zacharias werd vol van den Heiligen Geest, profeteerde, en zeide:

68 Geloofd zij de Heer, de God van Israël; want Hij heeft zijn volk bezocht en verlost,

69 en heeft ons een hoorn des heils opgericht in het huis van zijnen knecht David,

70 gelijk Hij in verleden tijden gesproken heeft door den mond zijner heilige profeten,

71 om ons te verlossen van onze vijanden en uit de hand van allen, die ons haten,

72 en barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen, en te gedenken aan zijn heilig verbond, en aan den eed,

73 dien Hij onzen vader Abraham gezworen heeft, om ons te geven,

t Hij heeft zich het lot van zijn necht Israël aangetrokken,

5 gedachtig aan hetgeen Hij tot nze vaderen gesproken heeft, dat [ij zich ontfermen zou over .braham en zijn kroost tot in euwigheid.

6 Maria bleef ongeveer drie ïaanden bij haar en keerde toen aar huis terug.

Geboorte van Johannes den Dooper. Lofzang van Zacharja.

7 Toen de tijd gekomen was dat ïlizabet baren zou, bracht zij een oon ter wereld.

8 Buren en bloedverwanten hooend welk een groote barmhartigieid God haar bewezen had, verilijdden zich met haar.

i9 En toen zij op den achtsten dag :wamen voor de besnijdenis van iet kind, wilden zij het, naar den laam van zijn vader, Zacharja loemen.

10 Maar de moeder kwam tusichenbeide en zeide: Neen, het noet Johannes heeten.

11 Zij zeiden tot haar: Er is nienand in uw familie die zoo heet —

>2 en wenkten zijn vader te zegden hoe het moest heeten.

33 Hij vroeg om een schrijftafelJe en schreef daarop: Johannes is sijn naam. Allen verbaasden zich.

34 Toen werd plotseling zijn mond en tong ontboeid en sprak hij, God verheerlijkend.

35 Vrees beving al hun buren; in het gansche gebergte van Judea werden al die woorden besproken,

66 en ieder die het hoorde legde ze in zijn hart weg en zeide: Wat zal toch uit dit kind worden? — Want de hand des Heeren was ook met hem.

67 Zijn vader Zacharja nu werd vervuld van heiligen geest er sprak in profetische geestdrift:

68 Geloofd zij de Heer, de God van Israël, omdat Hij op zijn volh achtgeslagen en het redding verschaft heeft.

69 Hij heeft een hoorn der verlossing voor ons doen opstaan in hel huis van David, zijn dienaar,

70 zooals hij van oudsher gespro ken heeft door den mond zijnei heilige profeten,

71 ons gered uit de macht onzei vijanden, en uit de hand dergenei die ons haten,

72 zich erbarmd over onze vade ren, gedachtig aan zijn heilig ver bond,

73 den eed dien Hij aan Abraham onzen vader, heeft gezworen, da Hij ons het geluk zou geven,