is toegevoegd aan je favorieten.

Het Nieuwe Testament in zes Nederlandse vertalingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 Toen ving Petrus aan te spreken en hij zeide: Ik zie wel heel duidelijk, dat God niet vooringenomen is,

34 Toen opende Petrus de mond, en sprak: Nu zie ik waarachtig, dat er bij God geen aanzien van personen bestaat;

34 En Petrus opende zijn mond en zeide: Inderdaad bemerk ik, dat er bij God geen aanneming des persoons is,

35 maar dat, in alle volk, een ieder die hem vereert en gerechtigheid beoefent, hem aangenaam is.

36 Dat is de prediking, die hij tot de kinderen Israëls liet uitgaan, toen hij hun door Jezus Christus de vreugdeboodschap van vrede liet brengen: hij is aller Heer!

37 Gij dan draagt kennis van de zaak welke, na den doop dien Johannes predikte, in Galilea begonnen is en door het geheele Joodsche land haar loop heeft genomen,

38 namelijk omtrent Jezus van Nazaret: hoe God met den heiligen Geest en met kracht hem gezalfd heeft, die het land doorging, goeddoende en allen genezende die in de macht van den duivel waren, omdat God met hem was.

35 maar dat al wie Hem vreest en gerechtigheid doet, Hem welgevallig is, tot welk volk hij ook hoort.

36 Dit is het woord, dat Hij aan de kinderen Israëls heeft verkondigd, toen Hij de blijde boodschap bracht van vrede door Jesus Christus: Hij is de Heer van allen. —

37 Gij weet, wat er na het doopsel, dat Johannes gepreekt heeft, van Galilea af door heel Judea is gebeurd.

38 Hoe God Jesus van Nazaret met den Heiligen Geest en met kracht heeft gezalfd; hoe Hij weldoende rondging en allen genas, die door den duivel werden beheerst, omdat God met Hem was.

35 maar onder elk volk is wie Hem vereert en gerechtigheid werkt Hem welgevallig, naar het woord,

36 dat Hij heeft doen brengen aan de kinderen Israëls om vrede te verkondigen, door Jezus Christus.

37 Deze is aller Heer. Gij weet van de dingen, die geschied zijn door het gehele Joodse land, te beginnen in Galiléa, na den doop, dien Johannes verkondigde,

38 van Jezus van Nazareth, hoe God hem met den heiligen Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door den duivel overweldigd waren; want God was met Hem.

39 En wij zijn getuigen van alles wat hij gedaan heeft zoowel in het land der Joden als te Jeruzalem. Maar men heeft hem aan een kruishout gehangen en vermoord!

40 Dien Jezus nu heeft God ten derden dage opgewekt: en Hij heeft beschikt, dat hij zou verschijnen,

41 niet aan het geheele Volk, maar aan de getuigen, die tevoren door God waren aangewezen: aan ons, die te zamen met hem gegeten en gedronken hebben na zijne opstanding uit de dooden.

42 En hij heeft ons opdracht gegeven, om aan het Volk te verkondigen en met aandrang te betuigen, dat hij is de door God bestemde rechter van levenden en dooden.

43 Omtrent hem getuigen al de profeten, dat een ieder die in hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam.

39 En wij, wij zijn getuigen van alles, wat Hij gedaan heeft in het land van de Joden en in Jerusalem. Hem hebben ze aan het kruis geslagen, en gedood;

40 maar God heeft Hem de derde dag opgewekt, en Hem laten verschijnen :

41 niet aan heel het volk, maar aan de getuigen, door God voorbeschikt: aan ons, die met Hem gegeten hebben en gedronken na zijn verrijzenis uit de doden.

42 En ons heeft Hij de opdracht gegeven, aan het volk te prediken en te getuigen, dat Hij door God is aangesteld als Rechter van levenden en doden.

43 Van Hem getuigen al de profeten, dat ieder, die in Hem gelooft, vergiffenis van zonden verkrijgt door zijn Naam.

39 En wij zijn zijn getuigen van al hetgeen Hij gedaan heeft in het land der Joden zowel als te Jeruzalem; en zij hebben Hem gedood door Hem te hangen aan een hout.

40 Dezen heeft God ten derden dage opgewekt en heeft gegeven, dat Hij verscheen,

41 niet aan het gehele volk, doch aan de getuigen, die door God tevoren gekozen waren, aan ons, die met Hem gegeten en gedronken hebben, nadat Hij uit de doden was opgestaan;

42 en Hij heeft ons geboden het volk te prediken en te betuigen, dat Hij het is, die door God is aangesteld tot rechter over leven • den en doden.

43 Van Hem getuigen alle profe ten, dat een ieder, die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam.

44 Terwijl Petrus nog deze woorden sprak, viel de heilige Geest op allen die naar deze prediking luisterden.

45 En de geloovigen uit het Jodendom, die Petrus vergezelden, stonden verbaasd, dat ook op de heidenen de gave des heiligen Geestes uitgestort was;

46 want zij hoorden hen in geestes-talen spreken en God groot maken. Toen hernam Petrus:

47 Er is wel niemand die het water zou willen weren, om deze menschen te doopen, die den heiligen Geest ontvangen hebben op dezelfde wijze als wij ?

48 En hij gebood, hen te doopen in den naam van Jezus Christus. Toen verzochten zij hem, eenige dagen te blijven.

44 Nog was Petrus aan het woord, toen de Heilige Geest op allen neerdaalde, die naar de toespraak stonden te luisteren.

45 De gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus waren meegekomen, stonden verbaasd, dat de gave van den Heiligen Geest ook over de heidenen was uitgestort;

46 want ze hoorden hen in talen spreken, en God verheerlijken. Toen hernam Petrus:

47 Zou iemand het water kunnen weigeren, en deze mensen niet dopen, die toch den Heiligen Geest hebben ontvangen, juist zoals wij ?

48 En hij beval, hen te dopen in de naam van Jesus Christus. Toen verzochten ze hem, enkele dagen te blijven.

44 Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen, die het woord hoorden.

45 En al de gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus waren medegekomen, stonden verbaasd, dat de gave des Heiligen Geestes ook over de heidenen was uitgestort,

46 want zij hoorden hen spreken in tongen en God grootmaken.

47 Toen merkte Petrus op: Zou iemand het water kunnen weren, om dezen te dopen, die evenals wij den Heiligen Geest hebben ontvangen ?

48 En hij beval hen te dopen in den naam van Jezus Christus. Toen verzochten zij hem nog enige dagen te blijven.