is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Nieuwe Testament in zes Nederlandse vertalingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods;

1 Petr. 1 : 12.

11 Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onzen Heere;

12 In Denwelken wij hebben de vrijmoedigheid, en den toegang met vertrouwen, door het geloof aan Hem. joh. 10 : 9.14 : 6.

Rom. 5 : 2. Efez. 2 : 18. Hebr. 10 : 19.

13 Daarom bid ik, dat gij niet vertraagt in mijne verdrukkingen voor u, hetwelk is uwe heerlijkheid.

Filipp. 1 : 14. 1 Thess. 3 : 3. Kol. 1 : 24.

Gebed van Paulus voor de Efeziërs.

14 Om deze oorzaak buig ik mijne knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus,

15 Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt,

16 Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijnen Geest in den inwendigen mensch; Efez. 6 : ïo.

17 Opdat Christus door het geloof in uwe harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt;

Kol. 2 : 7.

18 Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij.

19 En bekennen de liefde van Christus, die; de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.

10 opdat nu door de gemeente zou bekend gemaakt worden aan de overheden en machten in den hemel de menigvuldige wijsheid Gods,

11 naar het voornemen, dat Hij van eeuwigheid heeft opgevat in Christus Jezus, onzen Heer,

Efez. 1 : 9,11.

12 door wien wij hebben de vrijmoedigheid en den toegang, in alle vertrouwen, door het geloof in hem. Efez. 2 : 18.

13 Daarom bid ik, dat gij niet moedeloos wordt om mijne droefenissen voor u, die uwe eer zijn.

Voorbede om versterking der geloovigen.

14 Om deze oorzaak buig ik mijne knieën voor den Vader van onzen Heere Jezus Christus,

15 die de rechte Vader is over al wat kinderen heet, in den hemel en op de aarde,

16 opdat Hij u kracht geve, naar den rijkdom zijner heerlijkheid, dat gij sterk wordt door zijnen Geest naar den inwendigen mensch,

Col. l : il.

17 en dat Christus door het geloof in uwe harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond wordt;

18 opdat gij moogt begrijpen met alle heiligen, welke de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte zij,

19 en de liefde van Christus erkennen, die de kennis te boven gaat; opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.

10 opdat thans aan de heerschappijen en machten in den hemel door de Gemeente de veelzijdige waarheid Gods bekendgemaakt worde.

11 Dat is Gods eeuwige voorbeschikking, die Hij ten uitvoer heeft gelegd door Christus Jezus, onzen Heer,

12 in wiens gemeenschap wij de vrijmoedigheid hebben om vol --ertrouwen tot God te naderen, door het geloof in hem.

13 Daarom bid ik dat gij den moed niet verliest bij mijn verdrukking voor u, die dient tot uw eer.

14 Zoo buig ik dan mijn knieën voor den Vader,

15 naar wien elk geslacht in den hemel en op de aarde genoemd wordt,

16 dat Hij u naar den rijkdom zijner heerlijkheid geve door zijn Geest krachtig versterkt te worden naar den inwendigen mensch;

17 zoodat Christus door het geloof in uw harten woont, daar gij in de liefde geworteld en gegrond zijt.

18 Zoo zult gij met al de heiligen in staat zijn te begrijpen, welke de breedte, de lengte, de hoogte en de diepte is,

19 en de liefde van Christus kennen, die alle begrip tebovengaat; opdat gij moogt komen tot de geheele volheid Gods.

20 Hem nu, Die machtig is meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt,

Rom. 16 : 25.

21 Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen.

De eenheid des geloofs. i 1 Zoo bid ik u dan, ik, de gevan4 gene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met welke gij geroepen zijt;

Gen. 17 : 1. 1 Kor. 7 : 20. Filipp. 1 : 27. Kol. 1 : 10. 1 Thess. 2 : 12.

2 Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander in liefde;

Kol. 1 : 11. 3 : 12. 1 Thess. 5 : 14.

3 U benaarstigende te behouden de eenigheid des Geestes door den band des vredes.

4 Eén lichaam is het, en één Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot ééne hoop uwer roeping;

5 Eén Heere, één geloof, één doop,

Deut. 4 : 39. Mal. 2 : 10. 1 Kor. 8 : 4, 6.

6 Eén God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen.

20 Hem nu, die overvloedig doen kan boven al wat wij bidden of verstaan, naar de kracht, die in ons werkt,

Rom. 16 : 25—27.

21 Hem zij eer in de gemeente, die in Christus Jezus is, tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.

De eenheid der gemeente. 1 Zoo vermaan ik u nu, ik, de gevangene in den Heer, dat gij wandelt gelijk het der roeping betaamt, waarmede gij geroepen zijt,

2 met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, en met lankmoedigheid, verdragende elkander in liefde;

3 en zijt naarstig om te onderhouden de eenheid des Geestes door den band des vredes:

4 één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt tot ééne hoop uwer roeping;

Rom. 12 : 4, 5. 1 Cor. 12 : 12, 13.

5 één Heer, één geloof, één doop;

1 Cor. 8 : 6.

6 één God en Vader van allen, die over allen en door allen en in u allen is.

20 Hem die de macht heeft om door de kracht die in ons werkzaam is, veel meer te doen dan al wat wij bidden of smeeken;

21 Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus voor alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Gij zijt het lichaam van Christus. Eenheid des geestes door den band des vredes. De nieuwe mensch. 1 Ik, de gevangene in des Heeren dienst, vermaan u dan u te gedragen waardig uw roeping,

2 in allen ootmoed en zachtmoedigheid, geduldig, elkander liefderijk verdragend,

3 u beijverend de eenheid des geestes te bewaren door den band des vredes;

4 éen lichaam en éen geest, zooals gij ook geroepen zijt tot éen door uw roeping gewekte hoop;

5 éen Heer, éen geloof, éen doop,

6 éen God en Vader van allen, Hij die boven alles door alles en in alles is.