is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Nieuwe Testament in zes Nederlandse vertalingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17 maar genen verkondigen Christus uit partijschap, niet met zuivere bedoeling-, in de meening dat zij daardoor aan mijn gevangenschap nog verdriet toevoegen! Maar wat doet het er toe ? Op allerlei wijze, hetzij met, hetzij zonder bijbedoeling, wordt Christus toch gepredikt; en daarover verheug ik mij.

De persoonlijke vooruitzichten van den apostel.

18 Ja, ik zal mij ook verder verheugen;

19 want ik weet dat dit mij tot heil zal gedijen, door uw gebed en door den bijstand van den Geest van Jezus Christus.

20 Immers, daarnaar gaat mijn vurig verlangen uit en mijn hoop, dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat door volle vrijmoedigheid, zooals altijd ook nu, Christus in mijn

persoon zaï woraen groot gemaakt — hetzij door mijn leven hetzij door mijn dood.

21 Voor mij toch is het leven Christus en het sterven gewin;

zz moet ik eenter nier op aarde leven, dan is dat voor mij werken en vrucht voortbrengen. En zoo weet ik niet, wat ik kiezen zal.

23 Ik word van beide zijden gedrongen: ik koester de begeerte om heen te gaan en met Christus te zijn, want dit ware verreweg het beste;

24 maar hier op aarde te blijven is noodiger om uwentwil.

25 En zoo vertrouw en weet ik, dat ik blijven zal en voor u allen gespaard zal blijven, om u verder te brengen en blijde te maken in het geloof.

26 Dan hebt gij nog meer reden, om over mij te roemen in Christus Jezus, wanneer ik weder bij u kom.

Vermaningen. Vermaning tot dapper volharden in den strijd voor het geloof.

27 Eén ding slechts: laat uw gemeenteleven waardig zijn het evangelie van Christus, opdat ik, hetzij dat ik kom, aan u moge zien, hetzij dat ik wegblijf, van u de tijding moge hooren, dat gij vaststaat in één geest, eensgezind zijde aan zijde strijdend door het geloof des evangelies,

28 en in geen enkel opzicht voor de tegenstanders vervaard geworden. Dat is dan voor hen een duidelijke aanwijzing van hun verderf en van uw behoud, en wel een aanwijzing van Godswege.

29 Want aan u is de genade verleend: „voor Christus": niet alleen dat gij in hem gelooft, maar ook dat gij om zijnentwil lijdt,

30 in dezelfde worsteling, als gij [eens] aan mij hebt gezien en nu omtrent mij hoort.

17 anderen echter uit partijzucht, en met de verkeerde bedoeling, om daardoor mijn boeien nog te verzwaren.

18 Maar wat doet het er toe ? Hoe dan ook, met of zonder bijbedoeling, wanneer Christus maar wordt gepreekt! Daarover verheug ik mij, en zal ik me ook blijven verheugen.

19 Want ik weet, dat dit mij tot heil strekken zal, dank zij uw gebed en de bijstand van den Geest van Jesus Christus.

20 Hiernaar smacht ik en hoop ik, dat ik in geen enkel opzicht zal worden beschaamd, maar dat ik nu, zoals immer, met alle vrijmoedigheid Christus verheerlijken zal in mijn lichaam, hetzij door leven of dood.

21 Want leven is voor mij: „Christus", en sterven dus een gewin;

22 maar wanneer ik in het vlees blijf leven, dan betekent dit voor mij: vruchtbare arbeid. Ik weet dus niet, wat ik kiezen moet;

23 ik word naar twee kanten getrokken. Ik smacht er naar, ontbonden te worden en met Christus te zijn; want dit is verreweg het beste.

24 Maar meer noodzakelijk is het om wille van u, dat ik blijf leven in het vlees.

25 En omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik ook, dat ik zal blijven leven, en bij u allen zal blijven voor uw vooruitgang in het geloof, en uw vreugde daarin.

26 Zo zult gij bij mijn terugkeer nogf meer over mij kunnen roemen in Christus Jesus.

Blijft allen eensgezind. 27 Enkel dit! Leidt een leven, dat het Evangelie van Christus waardig is. Zó, dat ik bij mijn komst het kan zien, of bij mijn afwezigheid horen, dat gij vast blijft staan in één geest, dat gij eensgezind strüdt voor het g-eloof in

het Evangelie,

28 en dat gij u helemaal niet bang laat maken door de tegenstanders. Voor hen is dit een teken van ondergang, maar voor u een teken van zaligheid: en wel een teken van God.

29 Want dan valt u de genade ten deel, in Christus te geloven niet alleen, maar ook voor Hem te lijden,

30 en dezelfde strijd te doorstaan, die gij vroeger van mij hebt gezien, en thans van mij hoort.

17 maar genen uit eigenbelang, met de onzuivere bedoeling, mij de gevangenschap zwaarder te doen drukken.

18 Wat doet het er toe? In elk geval, hetzij met een bijoogmerk, hetzij in oprechtheid, wordt Christus verkondigd; en daarin verblijd ik mij, en zal ik mij ook verblijden.

19 Want ik weet, dat dit mij tot behoud zal strekken door uw gebed en den bijstand des Geestes van Jezus Christus,

20 naar mijn vurig verlangen en hopen, dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal staan, doch dat met alle vrijmoedigheid, zoals steeds, ook nü Christus zal worden grootgemaakt in mijn lichaam, hetzij door mijn leven, hetzij door mijn dood.

21 Want het leven is mij Christus en het sterven gewin.

22 Indien (ik nog) in het vlees (mag) leven, betekent dat voor mij werken met vrucht, en wat ik moet kiezen, weet ik niet.

23 Van beide zijden word ik gedrongen: ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste;

24 maar nog in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil.

25 En in deze overtuiging weet ik, dat ik zal blijven en voortdurend bij u allen zal zijn, opdat gij verder moogt komen en u in het geloof verblijden.

26 Dan zult gij ruimschoots reden hebben om over mij te roemen in Christus Jezus, wanneer ik weder bij u kom.

Volharding in de gezindheid van Christus. 27 Alleen, gedraagt u waardig het evangelie van Christus, opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig blijf, ik van u moge horen, dat gij vast staat in één geest, één van ziel medestrijdende voor het geloof aan het evangelie,

28 zonder dat gij u in enig opzicht door de tegenstanders laat beangstigen. Hierin is voor hen een aanwijzing van hün verderf, doch van üw behoud, en dat van Gods wege.

29 Want aan u is de genade verleend, voor Christus, niet alleen In Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden,

30 in denzelfden strijd, dien gij eens van mij hebt gezien en nu van mij hoort.

26