is toegevoegd aan je favorieten.

Het Nieuwe Testament in zes Nederlandse vertalingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mede levend gemaakt met hem, nadat hij ons al de overtredingen had vergeven,

14 en de schuldbekentenis met haar inzettingen, welke tegen ons was, had uitgewischt; ja, hij heeft die vernietigd door haar aan het kruis te hechten.

15 De engelen en machten heeft hij ontwapend en openlijk aan de kaak gesteld, door aan het kruis over hen te triomfeeren.

Wie Christus toebehoort, aanvaarde geen aardsche verbodsbepalingen.

16 Laat dan niemand een oordeel over u uitspreken om uw eten en drinken, of inzake feestdag, nieuwe maan of sabbat;

22 en dat alles van dingen die tot gebruik en vernietiging bestemd zijn.

1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods.

2 Bedenkt wat boven is, niet wat op de aarde is.

3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.

4 Wanneer Christus verschijnt, hij, ons leven, dan zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid.

Het evangelie en het dagelijksch leven. Het nieuwe leven en het oude. 5 Doodt dan al wat aardschge-

maakt tezamen met Hem; Hij heeft ons alle zonden vergeven.

14 Het handschrift, dat door ziin bepalingen onzer aanklager was, heeft Hij uitgewist en vernietigd, door het te slaan aan het Kruis.

15 Hij heeft de Heerschappijen en Machten ontmaskerd en openlijk ten toon gesteld, hen door het Kruis overwonnen.

Laat u dus door niets van Jesus aftrekken. 16 Laat dus niemand u oordelen met betrekking tot spijs en drank, of feestdag, nieuwe maan en sabbat.

22 Al dergelijke bepalingen slaan op dingen, die vergaan door het gebruik; het zijn slechts geboden en leringen van mensen!

1 Zo gij dan met Christus verrezen zijt, zoekt dan ook naar wat hierboven is: waar Christus is, gezeten aan Gods rechterhand.

2 Weest bedacht, op wat daarboven is, en niet op het aardse.

3 Want gij zijt dood, en uw leven is met Christus verborgen in God.

4 Maar wanneer Christus, ons leven, wordt geopenbaard, dan zult ook gij geopenbaard worden in glorie, tezamen met Hem.

Legt af den ouden mens. 5 Doodt dan, wat aards is in uw leden: ontucht, onreinheid, drift,

levend gemaakt met Hem, toer. Hij ons al onze overtredir1™::; kwijtschold,

14 door het bewijsstuk uit tf v.-t; sen, dat door " s'jn innp' ;s tegen ons getuinde c:i er.:-- uedreigde. En 0 .. :: ci't Mij weggedaan (.-oor het aan het kruis te nagelen.

15 En Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk ten toon gesteld en zo over hen gezegevierd.

De dwaasheid van menselijke inzettingen. 16 Laat dan niemand (langer) u oordelen in zake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat,

17 dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen zal, terwijl de werkelijkheid van Christus is.

18 Laat niemand u den prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleselijk denken,

19 terwijl hij zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het gehele lichaam, door pezen en banden ondersteund en samengehouden, zijn goddelijken wasdom ontvangt.

20 Indien gij met Christus den elementen der wereld afgestorven zijt, waartoe zoudt gij u, alsof gij in de wereld leefdet, de geboden laten opleggen:

21 raak niet, smaak niet, roer niet aan;

22 dat alles zijn dingen, die door het gebruik te loor gaan, zoals het gaat met voorschriften en leringen van mensen.

23 Dit toch is, al staat het in een roep van wijsheid met zijn eigendunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en zijn kastijding van het lichaam, zonder enige waarde (en dient slechts) tot bevrediging van het vlees.

1 Indien gij dan met Christus op- 3 gewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.

2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

3 Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.

4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven, is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.

Het nieuwe leven. 5 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid,

17 want deze dingen zijn voorafschaduwingen van wat nog moest komen, maar de volle werkelijkheid behoort aan Christus.

18 Laat niemand u den kampprijs ontzeggen, omdat hij voldoening vindt in zoogenaamde zelfverzaking en engelen-vereering, en zich bezig houdt met zijn gezichten, en daarbij zonder reden zich opblaast met zijn aardschgezind verstand,

19 maar zich niet houdt aan [Christus,] het hoofd, uit wien het geheele lichaam, door de banden en spieren ondersteund en saamgehouden, met goddelijken wasdom opgroeit.

20 Indien gij met Christus aan de wereldgeesten zijt afgestorven, waarom laat gij u dan, alsof gij nog in de wereld leefdet, naar de voorschriften en leeringen der menschen inzettingen opleggen

21 als: raak niet en smaak niet en roer niet aan —?

17 Deze dingen zijn slechts een schaduwbeeld van de toekomstige dingen, maar de werkelijkheid 'is van Christus.

18 Laat niemand u overbluffen met gewilde nederigheid en engelendienst. Zó iemand maakt zich druk over zijn visioenen, en wordt verwaand door zijn vleselijke gezindheid zonder enige grond;

19 maar hij houdt zich niet vast aan het Hoofd, waaruit het ganse lichaam door gewrichten en vezels gestut en saamgehouden wordt, en opgroeit tot goddelijke rijpheid.

20 Indien gij met Christus zijt afgestorven aan de leerbeginselen der wereld, waarom laat gij u dan, als iemand, die in de wereld leeft, allerlei bepalingen voorschrijven, als:

21 „raak niet aan; proef niet, roer niet aan!"

23 Want al heeft dit den roep van 23 Ze hebben de schijn wel van

wijsheid als zelfgekweekte gods- wijsheid door godzaligheid van

vrucht, zelfverzaking en versma- eigen vinding, door nederigheid en

ding van het lichaam, — het is zelfkastijding, maar ze hebben

zonder eenige waarde en strekt geen waarde dan voor de bevredi-

alleen tot bevrediging der zinnen, ging van het vlees.

Wie Christus toebehoort,

bedenke wat boven is. Zoekt het hemelse.