is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Nieuwe Testament in zes Nederlandse vertalingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jezus Christus in het vleesch gekomen is, die is uit God;

3 En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vleesch gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu aireede in de wereld.

1 Joh. 2 : 22. 1 Joh. 2 : 18. 2 Thess. 2 : 7.

4 Kinderkens! gij zijt uit God, en hebt hen overwonnen; want Hij is meerder, Die in u is, dan die in de wereld is.

5 Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld hoort hen.

6 Wij zijn uit God, Die God kent, hoort ons; die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij den geest der waarheid, en den geest der dwaling.

Joh. 8 : 47.10 : 27.

Opwekking tot liefde voor God en den naaste. God is liefde.

7 Geliefden! Laat ons elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een iegelijk, die liefheeft, is uit God geboren, en kent God;

8 Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde.

9 Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijnen eeniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.

Joh. 3 : 16. Rom. 5 t 8.

10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijnen Zoon gezonden heeft tot eene verzoening van onze zonden.

Rom. 3 : 24. 2 Kor. 5 : 19. Kol. 1 : 19. Rom. 3 : 25. 1 Joh. 2 : 2.

11 Geliefden! indien God ons alzoo lief heeft gehad, zoo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben.

12 Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, zoo blijft God in ons, en Zijne liefde is in ons volmaakt.

Ex. 33 : 20. Deut. 4 : 12. Joh. 1 : 18. 1 Tim. 1 : 17. 6 : 16. 1 Joh. 3 : 24.

13 Hieraan kennen wij, dat wij in Hem blijven, en Hij in ons, omdat Hij ons van Zijnen Geest gegeven heeft.

belijdt, dat Jezus Christus in het vleesch gekomen is, die is van God;

3 en iedere geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vleesch gekomen is, die is niet van God; en dit is de geest van den antichrist, van welken gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu alreeds in de wereld.

4 Kinderen, gij zijt van God, en hebt heil overwonnen; want die in u is, is grooter dan die in de wereld is.

5 Zij zijn van de wereld, daarom spreken zij van de wereld, en de wereld hoort naar hen.

Joh. 8 : 23.

6 Wij zijn van God. Wie God kent, die hoort naar ons; wie van God niet is, die hoort naar ons niet. Daaraan kennen wij den geest der waarheid en den geest der dwaling.

Joh. 8 : 47.

De liefde uit God.

7 Geliefden, laat ons elkander liefhebben; want de liefde is van God, en wie liefheeft, die is van God geboren en kent God.

8 Wie niet liefheeft, die kent God niet, want God is liefde.

9 Hierin is de liefde Gods jegens ons verschenen, dat God zijnen eeniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij door hem leven zouden.

Joh. 3 : 16. Rom. 5 : 8.

10 Hierin bestaat de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad, en zijnen Zoon gezonden tot verzoening voor onze zonden.

11 Geliefden, heeft God ons alzoo liefgehad, dan moeten wij elkander ook liefhebben.

12 Niemand heeft ooit God gezien; indien wij elkander liefhebben, zoo blijft God in ons, en zijne liefde is in ons volkomen.

Joh. l : 18.

13 Hieraan erkennen wij, dat wij in Hem blijven, en Hij in ons, dat Hij ons van zijnen Geest gegeven heeft.

Jezus Christus in het vleesch is gekomen is uit God,

3 en iedere geest die Jezus niet belijdt is niet uit God; en dat is de geest van den Antichrist, van welken geest gij gehoord hebt dat hij in de wereld zou komen, en nu is hij reeds in de wereld.

4 Gij zijt uit God, kinderen, en hebt hen overwonnen; want Hij die in u is is machtiger dan hij die in de wereld is.

5 Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij de taal der wereld en luistert de wereld naar hen.

6 Wij zijn van goddelijke herkomst; wie God kent hoort naar ons; wie niet van goddelijke afkomst is hoort niet naar ons. Hieraan onderkennen wij den geest der waarheid en den geest der dwaling.

Liefde tot God niet mogelijk zonder liefde tot den naaste.

7 Geliefden, laat ons elkander liefhebben; want de liefde komt van God, en ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.

8 Wie niet liefheeft heeft God niet leeren kennen; want God is liefde.

9 Hierin heeft de liefde van God zich onder ons geopenbaard dat God zijn eeniggeboren Zoon naar de wereld heeft gezonden; opdat wij door hem zouden leven.

10 Hierin bestaat de liefde, niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons liefhad en zijn Zoon heeft gezonden tot een verzoening voor onze zonde.

11 Geliefden, indien God ons zoo liefhad, zijn wij ook verplicht elkander lief te hebben.

12 Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde volkomen geworden in ons.

13 Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons blijft, dat Hij ons een deel van zijn geest gegeven heeft.

14 En wij hebben het aanschouwd, en getuigen, dat de Vader Zijnen Zoon gezonden heeft tot eenen Zaligmaker der wereld.

15 Zoo wie beleden zal hebben, dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God.

16 En wij hebben gekend en geloofd de liefde, die God tot ons heeft. God is liefde; en die in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.

17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in den dag des oordeels, namelijk dat gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld.

18 Er is in de liefde geene vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten; want de vrees heeft pijn, en die vreest, is niet volmaakt in de liefde.

14 En wij hebben gezien en getuigen, dat de Vader den Zoon gezonden heeft tot een Zaligmaker der wereld. ï joh. 1 :1.

15 Wie nu belijdt, dat Jezus Gods Zoon is, in dien blijft God en hij in God.

16 En wij hebben erkend en geloofd de liefde, die God tot ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, die blijft in God, en God in hem.

17 Hierin is de liefde bij ons volkomen, dat wij vrijmoedigheid hebben op den dag des oordeels, namelijk, dat gelijk hij is, zoo ook wij zijn in deze wereld.

18 Vrees is er niet in de liefde, maar de volkomen liefde drijft de vrees uit; want de vrees heeft pijn, en wie vreest, die is niet volkomen in de liefde.

14 En wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader den Zoon als redder der wereld heeft gezonden.

15 Wie dan belijdt dat Jezus de Zoon Gods is, in hem blijft God, en hij blijft in God.

16a En wij hebben de liefde die God voor ons heeft erkend en geloofd.

16b God is liefde, en wie in de liefde blijft blijft in God, en God blijft in hem.

17 Hierin is de liefde volkomen in ons geworden dat wij vrijmoedigheid zullen hebben op den Oordeelsdag; want gelijk hij is, zoo zijn wij ook in deze wereld.

18 Vrees gaat niet met liefde gepaard; maar de volkomen liefde bant de vrees; omdat de vrees met straf te doen heeft. Wie vreest heeft geen volkomen liefde.