is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Nieuwe Testament in zes Nederlandse vertalingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loosheid bedreven hebben, en wegens al de vermetele woorden, die de goddelooze zondaars tegen Hem hebben gesproken.

16 Ontevreden met hun lot, doen zij niets dan morren; zij volgen hun lusten na, en hun mond spreekt woorden vol aanmatiging; en om des voordeels wil vleien zij bepaalde personen.

al de vermetele woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem spreken."

16 Dat zijn de morrende klagers, die leven naar hun eigen lusten; hun mond bralt hoogmoed, ze vleien anderen uit winstbejag.

hebben, en voor al de harde taal, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben.

16 Dit zijn de morrenden, mokkend om hun lot, wandelende naar hun begeerten, maar hun mond spreekt hoogdravend, als zij om des voordeels wil (de mensen) in hun gezicht vleien.

17 Doch gij, geliefden, brengt u te binnen, wat door de apostelen van Jezus Christus, den Heer, voorzegd is.

18 Zij hebben immers tot u gesproken: „Aan het einde des tijds zullen er spotters zijn, die zich door hun eigen goddelooze lusten laten leiden".

19 Dat zijn dezen, die de scheidingen maken, zinnelijke wezens, die den Geest niet bezitten.

Opwekking om elkander op te bouwen op het allerheiligst geloof.

20 Doch gij, geliefden, gij moet elkander opbouwen op uw allerheiligst geloof, en bidden in den heiligen Geest.

21 Handhaaft u aldus in de liefde Gods, en wacht de barmhartigheid af van Jezus Christus, onzen Heer, ten eeuwigen leven.

22 En hebt medelijden met sommigen die twijfelen;

23 en tracht ze te redden, door ze te rukken uit het vuur; en hebt met anderen medelijden, met vrees gemengd, vol afschuw zelfs voor het gewaad dat door het vleesch bevlekt is.

Lofprijzing Gods.

24 Aan Hem nu die bij machte is, u voor struikelen te behoeden, en u in groote vreugde onbevlekt te stellen voor zijn heerlijkheid.

25 den eenigen God, den bewerker van ons behoud door Jezus Christus, onzen Heer, aan Hem komt toe eer en majesteit en kracht en macht, vóór al den tijd, en nu, en tot in alle eeuwigheid! Amen.

Gedragslijn der gelovigen.

17 Gij echter, geliefden, weest de woorden indachtig, die door de apostelen van onzen Heer Jesus Christus zijn voorspeld;

18 want ze hebben u gezegd: ,,Op het einde der tijden zullen er spotters opstaan, die leven naar hun eigen goddeloze lusten."

19 En dit zijn zij, die scheuring verwekken, profanen, die den Geest niet bezitten.

20 Gij echter, geliefden, bouwt voort op uw allerheiligst geloof, bidt in den Heiligen Geest,

21 bewaart uzelf in Gods liefde, en rekent op de barmhartigheid van onzen Heer Jesus Christus ten eeuwigen leven.

22 Hebt medelijden met hen, die twijfelen; redt ze en rukt ze uit het vuur.

23 Maar hebt medelijden met hen in vreze, en haat zelfs het kleed, dat door het vlees is bezoedeld.

Slot en dankzegging.

24 Aan Hem, die machtig is, u voor struikelen te behoeden, en vlekkeloos in jubelende vreugde u voor zijn Glorie te plaatsen;

25 aan den enigen God, onzen Redder door Jesus Christus onzen Heer: aan Hem zij de glorie en grootheid, de kracht en de macht vóór alle eeuwigheid, en nu en in alle eeuwigheid. Amen!

De roeping der lezers.

17 Gij echter, geliefden, herinnert u de woorden, die vóór dezen gesproken zijn door de apostelen van onzen Here Jezus Christus,

18 dat zij tot u hebben gezegd: Aan het einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen.

19 Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke mensen, die den Geest niet hebben.

20 Maar gij geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in den heiligen Geest,

21 verwachtende de ontferming van onzen Here Jezus Christus ten eeuwigen leven.

22 En weest ook barmhartig jegens sommigen, die twijfelen,

23 redt hen door hen uit het vuur te rukken, maar weest jegens anderen barmhartig in vreze, uit afkeer zelfs van het kleed, dat door het vlees bevlekt is.

Slot.

24 Hem nu, die voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde,

25 den enigen God, onzen Heiland door Jezus Christus, onzen Here, zij heerlijkheid, majesteit, kracht en macht vóór alle eeuwigheid, zowel nu als in alle eeuwigheden! Amen.

DE OPENBARING VAN JOHANNES.

Opschrift. Strekking van het boek.

1 Openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft, om aan zijn dienstknechten te toonen hetgeen welhaast geschieden moet; en Hij heeft door zijn engel, dien Hij zond, haar te kennen gegeven aan Johannes, zijn dienstknecht;

2 en deze heeft getuigd aangaande het woord Gods, en het getuigenis van Jezus Christus, al wat hij gezien heeft.

3 Zalig hij die voorleest en zij die aanhooren de woorden der profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat; want de tijd is nabij.

HET BOEK DER OPENBARING.

Opschrift van het boek.

1 De openbaring van Jesus Christus, die God Hem gaf, om aan zijn dienaars te tonen, wat weldra geschieden moet; en die Hij door het zenden van zijn engel bekend heeft gemaakt aan zijn dienaar Johannes.

2 Deze betuigt het woord van God en de getuigenis van Jesus Christus: al wat hij zag.

3 Zalig hij, die de woorden voorleest der Profetie; ook zij die ze horen, en die bovendien onderhouden, wat daarin geschreven staat. Want de tijd is nabij!

DE OPENBARING VAN JOHANNES

Opschrift.

1 Openbaring van Jezus Christus, i welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden, en welke Hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven.

2 Deze heeft van het woord Gods getuigd en het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft.

3 Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.