is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Nieuwe Testament in zes Nederlandse vertalingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE HARMONIE IN DE EVANGELIËN.

V00RVAI" GEBKURTE-VIS j PLAATS MATTHEUS MARKUS | LUK AS JOHANNES

^ verwMta van Jezus I Kapérnaüm ... 12:46 I 3:31 8:19-21

Gelijkenis van het zaad Gennésaret ... 13: i-9) i 4; 1.9 g' 4.3

Gelijkenis van het; onkruid Gennésaret ... 13:24 20 11 15

Ge ïjkems van het mosterdzaad Gennésaret ... 13:31 4-30 13-18 19

Gelijkenis van het zuurdeeg Gennésaret ... 13:33 .

Ge ijkems van de kaars Gennésaret 4-21 816

Gehjkems van den schat in den akker Gennésaret ... 13:44

Gelijkenis van de paarl Gennésaret ... 13:45

Gelijkenis van het vischnet Gennésaret ... 13-47

Jezus stilt den storm Meer

van

^ Gennésaret ... 8:24-27 4-37-41

Genezing van de Gergeseensche bezetenen Gergesa g-28-34 .

Ge hjkems van den bruidegom Kapérnaüm ... 9 15 2 19 20 5 M

Gelijkenis van nieuw linnen en nieuwen wijn Kapérnaüm ... 9-16 17 2-2122 Sla 37

Opwekking van Jairus' dochter en gene- Kapérnaüm- ' 3 ' 3'

zing eener vrouw Gennésaret ... 9:18 5-22 8-41

Genezing van twee blinden Kapérnaüm ... 9:27-30

Genezing van een stomme Kanérnaüm q-q? Z*

Uitzending der twaalf apostel Kapérnaüm:: 10:1 6-7-12 916

^achaerus 14:1-12 614-29 9:'

Jezus wandelt op zee ..Ü!......................... Mel/van 1,:13"21 6:3°"44 9:12"17 6: 1-13

v:?zprtekdove,rhet Brooddes Levens KapéSm ::: .u:25 . 6:4S l f665

Verzet der Parizeen en Schriftgeleerden ... Kapérnaüm ... 15:1

espre over onreinheid Kapérnaüm ... 15: 2-20 7- 1-23

Genezing van de dochter der Kananeesche o. * tv '■ 1^

vrouw Phoenicia 15-21-29 7-24-30

Genezing van een doofstomme Tyrus en Sidon .... .. 7-32

Genezing van vele zieken Decaoolis ^.,n ,

Tweede vermenigvuldiging der brooden ... Gennésaret'".'.'.' 15-32-39 8-1-9

Gelijkenis van het zuurdeeg Gennésaret ... 16 1-12 8-'l4-22

Genezmg van een blinde Bethsaïda ... . . . 8:22-27

Fprit-p^n , us Cesaréa Filippi 16:13-20 8*27-30

verh^^S1^^ ^ u'lt lïïll

Genezing van een maanzieken knaap Berg- Hermon 17-14 91 „'i, i o'q?

Tweede aankondiging van het lijden P.. :.:: Berf H mon 17-22 23 ,1

Stater in den mond van den visch Kapérnaüm 17:27 9 9'43'44

Gelijkenis van den onbarmhartigen dienst-

Reis van J êruzaiêni door Sam&ria ............ sZZïf™ ' 18:23"35

Achterdocht der Samaritanen Samaria Ü

Het Loofhuttenfeest ^ Jeruzalem

Meeningsverschil onder de Joden Jeruzalem I' 2-10

Dienaren gezonden om Jezus te overmees- 7:10-46

teren

De zondige vrouw ........i...... Jeruzalem 7:30-46

Gesprekken met Farizeën Jeruzalem 8' 3

Jezus bedreigd met steeniging Jeruzalem ! 5.:ïq

Genezing jan een blind geborene Jeruzalem q ?

Christus de Deur t i y. 1

Christus de Goede Herder":::::;.;: Jeruzalem 10: 1

Uitzending der Zeventig Judéf 10:11

Terugkeer der Zeventig Judéa .""i; 10-17 24

Gelijkenis van den barmhartigen Samaritaan Judéa in-w"*?

Bezoek aan Martha en Maria Bethanië ""i" 10-lslI

Jezus leert zijn discipelen bidden Judéa fi- q iq , ,o

Het voorbeeld van de Ninevieten Judéa i2.4?"13 u-mm

De rijke dwaas Jud6a io^I?

De murmureerende Parizeen Judéa 1^.13-21

De onvruchtbare vijgeboom ...i:; judéa 1-5

Genezing van een lamme vrouw Judéa

** fee« df tempdwijdmg•:::::; jeruzaiëm":::::: 13:10-17

Poging om Jezus te steenigen Ternzplpm 10.22-30

Jezus reist terug door de Jordaan ... Peréa I 10:31

Zijn er weinigen die zalig worden? Perpa 10:40

Waarschuwing voor Heródes ' Peréa 13:23-30

Genezing van een waterzuchten man Peréa n. i3!"*3

Gelijkenis van het groote avondmaal Peréa .... 14' 1_®.

Gelijkenis van het verloren schaap Peréa

Gelijkenis van den verloren penning Peréa I « ^

I I 15: 8-10