is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. Herman Bavinck

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soonlijke ervaring sprak. Toch zal het zeker voor vader B a v i n c k mee gewicht in de schaal hebben gelegd, dat de literarische opleiding te Kampen veelszins gebrekkig was. En hij, die zelf met zooveel wellust uit de bron der wetenschap had gedronken, zal de wenschelijkheid hebben ingezien om voor zijn zoon een deugdelijker wetenschappelijken ondergrond te zoeken dan Kampen bieden kon. Trouwens, hij stond daarin niet alleen. Meerdere ouders betraden dienzelfden weg.

Zoo ging dan B a v i n c k in 1870 naar het gymnasium te Zwolle1) Waarom juist naar Zwolle ? Een beslist antwoord daarop kon men mij niet geven.De een vermoedt, dat oude vriendschapsbetrekkingen tusschen Ds. B a v i n c k en Ds. N. H. D o s k e r, zijn voorganger jn de gemeente van Almkerk, destijds predikant te Zwolle, de keuze op deze plaats deed vallen. De ander, dat de roep, waarin het gymnasium aldaar stond, voor Zwolle de voorkeur opeischte. Daaraan toch waren verbonden mannen als Dr. E. M e h 1 e r, rector, Dr. F. G o s 1 i n g a, later rector te Arnhem en Dr. S. Warren, later rector te Rotterdam. Niet alleen werd hun bekwaamheid door ieder deskundige erkend, maar zij wisten ook prettig met hun jongens om te gaan en waren dan ook bij alle leerlingen gezien. Misschien heeft vader Bavinck wel beide overwegingen laten gelden.

De cursus duurde vier jaren. En daar Bavinck er slechts drie jaar verbleef en in 1873 eindexamen deed, mag veilig ondersteld, dat hij dadelijk in de tweede klas werd geplaatst. Hij woonde gedurende al dien tijd bij E. J. B o sc h, bakker, Smeden 25 (straatnaam en huisnummer zijn thans veranderd in Diezerstraat 125). Zijn vader had als beding gesteld, dat de eenvoud van het ouderlijk huis ook daar zou bewaard blijven en men mocht hem niet anders dan „Herman" noemen. Ofschoon hij een eigen kamer had, waar hij ook zijn maaltijden gebruikte, leefde hij geheel in het gezin in. Wijzen psychologische onderzoekingen uit, dat overplanting op zulk een jeugdigen leeftijd uit eigen huiselijken kring in vreemde omgeving een nadeeligen invloed pleegt te oefenen op de verstandelijke en geestelijke ontwikke-

x) Over deze periode uit Bavincks leven dank ik de meeste gegevens aan den' heer J. Bosch E.Jzn. te Zwolle en Mr. G. Kortenbout van der Sluys te Almelo.