is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. Herman Bavinck

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evangelische Gemeente te Franeker beroepen en woonde daar tot zijn dood. Op Franekers kerkhof leest men op zijn grafzerk: Op den heuvel Golgotha, Staat een kruispaal opgeheven; Als ik daar mijn oog op sla, Zie ik al mijn schuld vergeven.

Na hem kwam Ds. Ph. W. H. E s k e s. Wanneer men de notulen raadpleegt, schijnt er de eerste twee jaren over hem geen ontevredenheid openbaar te zijn geworden. Ofschoon er nog waren, die met Ds. P i e t e r s sympathiseerden en zich meer tot diens prediking dan tot die van Ds. E s k e s aangetrokken gevoelden, hielden zij zich stil. Trouwens, de lastigste elementen hadden zich reeds aan de gemeenschap der kerk onttrokken. Maar in 1879 is het krakeel in vollen gang. Blijkbaar beschouwde Ds. E s k e s het als zijn plicht èn tegenover de richting van Ds. P i e t e r s èn tegenover die van den heer M o o y, voorganger der Vrije Evangelische Gemeente, de leer der uitverkiezing sterk op den voorgrond te stellen. Daarover predikte hij tenminste bij voorkeur, tot groot ongenoegen van velen in de gemeente. Voorts beschuldigde men hem, dat hij de werken van Kuyper las, bij menigeen in die dagen een onvergeeflijk kwaad. Ds. E s k e s verdedigde zich, dat hij alleen maar een trouw lezer van „De Heraut" was en niet in alles met Kuyper instemde. Maar dit baatte niet. Het geschil liep zóó hoog, dat enkele kerkeraadsleden hun ambt nederlegden en er opnieuw een exodus plaats had naar de Vrije Evangelischen. Toen Ds. E s k e s een en andermaal een beroep ontving, meende hij zijn post zóó niet te mogen verlaten. De derde maal echter kwam hij tot een ander besluit. De kerkeraadsnotulen van 9 Februari 1880 melden, dat „tengevolge van den strijd en de moeite, die er in de gemeente bestaat, ook vooral in betrekking tot Z.Eerw. prediking, het hem raadzaam, ja noodzakelijk voorkomt, ook wat den lichamelijken toestand van zijn persoon betreft, die voor dien strijd niet meer bestand is, ons moet gaan verlaten1)".

Ter voorziening in de vacature werden vele beroepen uitgebracht, maar immer tevergeefs. Met opzet zocht men het wat in de hoogte. Door mannen met klinkende namen uit te kiezen, meende men listiglijk de eer van Franekers kerk te kunnen ophouden. Door teleur-

i) Ik citeer woordelijk.