is toegevoegd aan je favorieten.

Dr. Herman Bavinck

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stelling op teleurstelling geleerd, laat men echter deze gedragslijn los. Onder hen, tot wie een uitnoodiging zal worden gericht om eens te komen preeken, worden ook de studenten Elzenga en Bavin c k genoemd. En toen de scriba hiermee niet te veel haast maakte, werd weei een stem uit de vergadering vernomen, dat het ook goed zal zijn, de candidaten Elzenga en Bavinck te hooren.

Tusschen 20 Augustus en 25 September 1880 moet Bavinck er hebben gepreekt. De indruk, dien hij op de gemeente maakte, laat zich het best weergeven uit de notulen van laatstgemelden datum : „De voorzitter stelt aan de orde over te gaan tot het maken van een drietal predikanten. Nadat een en ander hierover wordt gesproken, komt de heer Bavinck allereerst in bespreking. Eenparig is de kerkeraad van oordeel, dat hem (hij) volgens de afgelegde prediking alhier zeer geschikte gaven en een helder inzicht in het Woord heeft, zoo zeer noodzakelijk voor de behoefte van ieder, maar inzonderheid voor onze gemeente. Wel wordt door enkele broeders gewezen op den nog jeugdigen leeftijd van hem en nog weinige practische ervaring wat het gemeentelijk leven betreft, doch deze broeders konden hier geen overwegend bezwaar in zien en wordt de heer Bavinck met acclamatie benoemd tot het te maken drietal". Met hem worden op het drietal geplaatst de predikanten L. van Dellen te Kollum en J. H e s s e 1 s te Bedum. Op 4 October wordt Bavinck gekozen. Het tractement wordt gesteld op ƒ1300.— plus ƒ120.— voor personeele belasting. Ook komt er een voorstel ter tafel om bij aanneming van het beroep „den heer Bavinck ƒ 500.— ter hand te stellen tot tegemoetkoming in de kosten van ameublement in de pastorie". Als reden wordt opgegeven dat „het bepaald een bezwaar moet genoemd worden voor de ouders van den beroepen broeder en het van die zijde bezien een groote tegemoetkoming zou zijn in de uitgaven, die anders door hen moesten gemaakt worden. De heer Bavinck heeft veel tijd en geld besteed om die wetenschap te bekomen, die hij thans bezit". Op zichzelf een gezonde argumentatie! Natuurlijk gaat dit voorstel er zóó niet door. Een der broeders komt met de in die gevallen gangbare opmerking ; „om een predikant af te wegen met geld, werkt nadeelig". Anderen zoeken een middenweg. Iemand