is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. Herman Bavinck

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De wetenschappelijke roeping onzer kerk begint hij met een lofrede op de Scheiding. Waren de Groninger, Moderne en Ethisch-irenische richting een protest tegen de „onbevredigende, oneerlijke halfheid en onbepaaldheid van het eerste vierde onzer eeuw", „de scherpste, oorspronkelijkste en zegenrijkste reactie tegen dat krachtelooze supranaturalisme was de Scheiding". „De gemeente, die zich toen afscheidde, is in de volgende jaren gebleken veel wetenschappelijker te zijn en veel dieper theologischen blik te hebben ontvangen dan allen, die toen den naam van Theologen droegen".1) De Christelijke Gereformeerde kerk is alle gebreken, welke haar bij haar ontstaan aankleefden, ontgroeid. Dat kan als een bewijs voor haar gezondheid gelden. Zij behoeft niet polemisch, maar kan positief te werk gaan. Zij heeft dat voor boven de Gereformeerden in het Hervormde kerkgenootschap.2)

Doch wanneer hij vervolgens de vraag stelt: hebben wij een theologie, die beantwoordt aan de behoeften van onzen tijd ? dan dingt hij op den lof, welken hij daareven zijn kerk kwistig heeft toegezwaaid, zóóveel af, dat er weinig van overblijft. Op bovengestelde vraag, zoo zegt hij, moet „meer dan ons lief is het stilzwijgen bewaard worden". Geen enkel belangrijk theologisch werk is uit onzen kring verschenen. Wij hebben geen betrouwbare handboeken. „Zoo huldigen en beoefenen wij een eclecticisme, dat op den duur niet dan nadeelig voor onze kerk en haar beginsel doorwerken kan. Zelfs aan bestudeering en doorwerking van de Gereformeerde Theologie heeft het bij ons al te veel ontbroken. Indien in den lateren tijd onze oogen meer open gingen voor de schatten daarin verborgen, dan is dit toch voornamelijk en allermeest te danken aan den machtigen invloed van Dr. A. Kuyper".3) Komt B a v i n c k zoo met zichzelf niet in opmerkelijke tegenspraak? Doch dit daargelaten, dit woord klinkt als een kerkelijk program. De kerk moet breken met haar eklekticisme op theologisch gebied. Zij heeft te zorgen voor een zelfstandige Gereformeerde Theologie. Want „een kerk zonder Theologie is een lichaam zonder hoofd".

i) jg. 1882, bl. 89.

a) bl. 90 v.

s) BI. 97 v. De cursiveering is van mij. V. H.