is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. Herman Bavinck

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Heilige gevoelt, en die alleen door het geloof en het gebed overwonnen kan worden. Gij neemt het mij toch niet kwalijk, dat ik zoo open schrijf ? Dit wil ik er alleen mee zeggen : het liberalisme komt, zijns ondanks misschien, met die natuurlijke neiging van ons hart overeen. En wijl het dat doet, kweekt het onwillekeurig minachting of althans onverschilligheid voor wie nog „geloovigen" willen zijn. En wat mij persoonlijk betreft juist deze zielservaring in verband met andere bindt mij aan Schrift en belijdenis vast, ofschoon ik in mijn verstand even diep de bezwaren voel, die er

tegen het Christendom kunnen worden ingebracht Het is

voor mij in de eerste plaats het hart en het geweten, dat mij belet

modern en liberaal te zijn".

Is het niet, of men B a v i n c k hier met Paulus hoort roepen : „Ik ellendig mensch" ? Hij vond twee wetten in zijn leden. Maar is het ook niet, alsof gij hem hoort roemen : „Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere" ?

7. Zijn aandeel in de Vereeniging der Kerken.

B a v i n c k begroette de Doleantie niet met zulk een geestdrift als men eenige jaren vroeger van hem zou hebben verwacht. Toen K u y p e r in 1883 den wensch uitsprak, dat de „gescheidene kerken", zoodra door reformatie, uitbanning van onware bestanddeelen en losmaking van elk verkeerd kerkverband doleerende kerken haar vrijheid van handelen herwonnen zouden hebben, weer met deze zouden samensmelten,1) vereenigde B a v i n c k zich daarmee hartelijk.2) Maar als eenmaal het» kerkelijk conflict in 1886 is uitgebroken, toont hij zich uiterst gereserveerd. Hij keurt het niet af, integendeel, hij stelt Kuyper principieel in het gelijk. Toch spreekt hij er in het openbaar niet over en als hij er zich tegenover vrienden over uitlaat, is zijn toon gedempt. Zoo b.v. in een brief aan Dr. Snouck Hurgronje. „Nu ik toch over onze verschilpunten schrijf, voeg ik er nog iets aan toe over het kerkelijk conflict. Misschien hebt ge dit heel niet gevolgd en uwe gedachten er niet mede vermoeid. Ik zou dat zeer

!) Tractaat van de Reformatie der Kerken bl. 203.

2) Vrije Kerk, jg. 1883, bl. 73, 74.