is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. Herman Bavinck

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeten worden aan zijn verkoelde verhouding tot Kuyp er in die dagen ? Of leende hij meer het oor aan de talrijke bezwaarde broeders in zijn kerk? Dan, hoe men hierover oordeele, hij gaat niet bepaald in opgewekte stemming naar de synode te Assen in 1888. Van zijn zeer gemengde gevoelens geeft hij rekenschap in een brief aan Dr. Snouck Hurgronje. „De volgende week Dinsdag wordt te Assen de driejaarlijksche Synode onzer Christ. Geref. Kerk geopend, die zeker wel een kleine 14 dagen duren zal en welke ik als praeadviseur dien bij te wonen. Misschien hebt ge iets vernomen van de belangrijke kwestie, die daar behandeld zal worden aangaande de vereeniging onzer kerk met de gemeenten der Doleerenden. Dr. Kuyper, nauwlijks los van het „Synodale Genootschap", heeft zich onverwijld bij ons aangemeld en dringt sterk op vereeniging aan. Wij hebben als Docenten reeds een paar conferenties met hem en enkele andere doleerende Deputaten gehad. En nu komt heel de zaak ter Synode. Om verschillende redenen van staatkundigen en kerkelijken aard is deze kwestie niet van belang ontbloot. Ze heeft dan ook reeds maanden lang hoofd en hart der verschillende kerkelijke leiders in beslag genomen en zal dit wellicht nog wel langeren tijd doen, daar ik vermoed, dat de vereeniging nog niet zoo spoedig tot stand zal komen. De Synode te Assen zal zeker niet veel meer doen, dan een Commissie benoemen, die met eene dergelijke van de zijde der doleerenden de vereeniging voorbereidt. Velen onder ons zijn wel een weinigje bevreesd voor den minder aangenamen geest en toon, die onder de doleerenden heerscht en niet minder voor de suprematie van Dr. Kuyper. Onder al dat geschrijf en gewrijf voel ik nu eens al het knellende en dan weer al het aantrekkelijke, hetwelk er zoowel kerkelijk als politiek in een partijverband ligt. Maar zeker is, dat, indien de vereeniging doorgaat, eene groote mate van vrijheid, die er nu feitelijk onder ons bestaat, teloorgaat. En daaraan denkende, zou ik soms wenschen eene plaats te mogen innemen, waar ik met allerlei berekeningen niet te rekenen had". Hij bevond zich alzoo in een toestand van wikken en wegen. Hij pleit zoowel pro als contra en kan moeilijk tot een beslissing komen. Als vurig voorstander van de vereeniging deed hij zich in elk geval destijds niet kennen.