is toegevoegd aan je favorieten.

Dr. Herman Bavinck

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in methode van reformatie", en dit onder de geheel schriftuurlijke verklaring, dat zulks geen oorzaak van gedeeld leven mag zijn. Elk onzer zou dit voorstel als uitgangspunt van nadere onderhandeling met vreugde hebben aangenomen".1)

En B a v i n c k ? Hij blijft nog ter Synode tot hij de conceptmissive als antwoord op het verzoek van de voorloopige Synode der Ned. Geref. kerken heeft voorgelezen. In dat concept wordt de gevallen beslissing zooveel mogelijk verzacht. „Wij erkennen, dat wij hiermede Uw voorslag, gelijk hij daar lag, niet hebben aangenomen. De lijn, waarop wij ons begeven, is eenigszins anders getrokken, dan door U werd voorgesteld. Toch is de richting, waarin wij wenschen te gaan, geen andere dan naar U en naar alle Gereformeerden in den lande heen. En wij vertrouwen daarom, dat de wijziging in dezen grondslag der samenspreking, die wij aanbrachten, geen beletsel zij voor de samenkomst der Deputaten en geene verhindering voor hun gewichtigen arbeid".2) Maar als hij daarmee gereed is, vertrekt hij naar Kampen en de Synode ziet hem niet weer. Een wijze van doen, welke B a v i n c k meer volgde, als hij verontwaardigd of bedroefd was. Met dat al had de Synode te Assen deze belangrijke bate opgeleverd, dat B a v i n c k een onvermoeid ijveraar voor de vereeniging der beide kerkengroepen was geworden.

Gelukkig bleek K u y p e r s kijk op deze dingen al te pessimistisch. Hij erkende dit ook zelf.8) De Synode der Chr. Geref. Kerk was niet gesloten, maar verdaagd.4) Acht deputaten waren benoemd om met de Deputaten der Nederd. Geref. kerken verdere besprekingen te voeren. Bavinck was er ook bij.5) Voor het eerst kwamen wederzijdsche deputaten op 22 November te Utrecht saam. Er ontstond al dadelijk een conflict. Wat toch was het geval? K u y p e r ontwikkelde zijn gedachten en deelde mede, dat hij en de zijnen een concept-acte van ineensmelting hadden ontworpen. Hij haalde deze concept-acte gedrukt en wel te voorschijn en reikte

x) Jg. 1888, no. 558 (2 Sept.)

2) Handelingen, art. 133, blz. 79.

3) Heraut, jg. 1888, no. 571 (2 Dec.) en jg. 1889, no. 576 (6 Jan.) *) Handelingen, art. 196.

5) Handelingen, art. 133.

13