is toegevoegd aan je favorieten.

Dr. Herman Bavinck

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

evenwel de opmerking, dat huns inziens de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag dit voorstel nooit zal kunnen aanvaarden. In een latere zitting komt men nogmaals op de zaak terug. Nadere bezinning drijft om opnieuw te wikken de bezwaren, welke dit voorstel bij Directeuren, Curatoren en Hoogleeraren der Vrije Universiteit zal ontmoeten. B a v i n c k stelt de broeders gerust. Hij zal er eerst met de Professoren der Vrije Universiteit over spreken. Vindt hij bij hen besliste tegenwerking, dan acht hij het onnoodig het voorstel in brochure uit te geven. ,,Hij stelt daarom voor, dat hij met de B.B. Kuyper en Rutgers in correspondentie zal treden, en dat de curatoren andermaal zullen samenkomen, indien hij zoodanige bezwaren mocht ontmoeten, dat hij de uitgave der brochure ongewenscht zou achten."1)

Had hij zich nu aan deze afspraak stipt gehouden, dan zou heel deze zaak een ander beloop hebben genomen. Het blijkt echter, dat zijn brochure reeds gereed ligt. Den volgenden dag (5 Januari) schrijft hij aan Prof. R u t g e r s, dat in de kerken het zeer verklaarbare verlangen voortleeft om de bestaande verschillen over de opleiding tot een definitieve oplossing te brengen. En hij gaat voort: „Dit wetende, heb ik een brochure geschreven, en daarin een voorstel opgenomen in betrekking tot Theol. School en Vrije Universiteit. Op eene vergadering van Curatoren en Hoogleeraren, gister en eergister alhier gehouden, mocht dit voorstel de algemeene instemming verwerven. De brochure goat daarom de volgende week de wereld, of althans de kerken in. Vooraf wil ik gaarne weten, of het ook uwerzijds aanbeveling en steun kan vinden. Daarom verzoek ik u vriendelijk, van het volgende kennis te nemen, er met Dr. Kuyper over te willen spreken en mij dan uw oordeel kortelijk te doen weten." Rutgers verklaarde zich terstond, ook uit naam van Kuyper tot overleg bereid. Maar dan wilden zij, evenals ook B a v i n c k gedaan had, eerst met hun collega's en curatoren te rade gaan. In een brief van 9 Jan. deelde B a v i n c k mede, dat hij zulk raadplegen vóór de uitgave zijner brochure niet wenschte en dat hij daarom nu zoo spoedig mogelijk zijn brochure het licht zou doen zien. En eerst veertien dagen na de verschijning der

!) Handelingen der Curatoren 1899, bz. 2, 4.