is toegevoegd aan je favorieten.

Dr. Herman Bavinck

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om van deze jaren nog enkele bijzonderheden, die meer den buitenkant raken, te vermelden: in het voorjaar van 1903 staken hij en zijn vrouw voor een week naar Londen over. De candidaat D. K. W i e 1 e n g a, die aan het Livingstone College zich voor zijn toekomstigen zendingsarbeid verder bekwaamde, deed als cicerone dienst. Doch Bavinck bezocht Londen met enkel voor ontspanning, maar ook om er te spreken. Den eersten dag reeds had hij de godsdienstoefening en de avondmaalviering te leiden in een Zeemanshuis. „Ik had er bezwaar in om het avondmaal te vieren", zegt hij in zijn „Dagboek". Den volgenden dag preekte hij in de oude Hollandsche vluchtelingenkerk der Austin-Friars voor ongeveer honderd menschen. 's Maandags hield hij een lezing over Godsdienst en Wetenschap" in het gebouw der Young Mens Association, waar hij vele Hollanders ontmoette. Den Woensdag daarop voerde hij in een gezellige samenkomst het woord over de „beteekenis van het kleine, individualiteit, persoonlijkheid enz.

In 1905 nam hij weer eens echt vacantie. Hij maakte met zijn vrouw een reis naar Salzburg, Berchtesgaden (het Bergwerk aldaar noemt hij een groot kinderspel), Zeil am See, Weenen.

Maar dan ziet hij weer voor een paar jaar van een buitenlandse! reisje of van enkele ontspanningsweken binnen de grenzen af. Wel vertoeft hij het volgende jaar met zijn vrouw, dochter en zijn grijzen vader die uit Kampen met hem was meegegaan voor enkele dagen te Soéstdijk, waar zij wat uitrustten, maar overigens bleef hij aan

het werk. .... ,,

En hij had het druk. Natuurlijk behoefde hij zich in de colleges,

welke hij aan de Vrije Universiteit had te geven, niet eerst in te werken. Hij doceerde dezelfde vakken als in Kampen. Zelfs had hij er minder. Ethiek, Encyclopaedie, Filosofie werd reeds door andere hoogleeraren gegeven. In dat opzicht was het hem dus wel vergemakkelijkt. Maar hij gunde de pers geen rust. Behalve redevoeringen en referaten gaf hij van 1903 tot 1908 uit: „Christelijke Wetenschap, )

Paedagogische Beginselen,"2) „Bilderdijk, als denker en dichter, )

!) J. H. Kok, Kampen, 1904.

2) ib. 1904, 21917.

3) ib. 1906.