is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. Herman Bavinck

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit toe. Hij sprak er telkens maar een klein gedeelte van uit. En slinkt niet zelden het publiek bij deze lezingen tot weinige geïnteresseerden, B a v i n c k smaakte de voldoening zijn gehoor tot het laatst toe te behouden. x)

Na korter of langer vertoefd te hebben te Paterson, New-Brunswick, Boston en New-York, waar hij onder meer nog een vergadering van de Hudson-Fulton-Celebration bijwoonde, werd met de Nieuw-Amsterdam de huisreis aanvaard. De zeereis, welke B a v i n c k ditmaal al bijster vervelend vond, kortte hij door het onder studie nemen van de Christian Science, waarmee hij in Amerika van nabij had kennis gemaakt. Tegelijk bood zij hem rust na vermoeienis. Hij had een drukke campagne achter den rug. Achttienmaal had hij gepreekt, soms drie keer op één Zondag en in de twintig lezingen, in 't Engelsch zoowel als in 't Hollandsch gehouden, ongerekend nog de vele toespraken, waarin de een of andere lezing kort werd verwerkt.

B a v i n c k 's „Dagboek" bevat een groot getal aanteekeningen over Amerika, klaarblijkelijk bestemd om straks tot stof voor een lezing te dienen. In hoofdzaak zijn ze van kritischen aard. Daarin behoeft nog niet opgesloten te liggen, dat zijn kritiek zijn waardeering overtrof. Uit praktische overwegingen kan hij vooral hebben genoteerd, wat hem minder aangenaam trof, bewust als hij zich was, dat de herinnering aan het aangename vanzelf zou oprijzen. Niettemin is het ook niet wel voor tegenspraak vatbaar, dat de geest van Amerika en de geest van B a v i n c k in menig opzicht een tegenstelling vormden. Amerika het land met weinig traditie, B a v i n c k in wien de grondtrek van den Graafschapper, gehechtheid aan de traditie, ondanks zijn sterk inleven in den nieuweren tijd, zich nooit verloochende. Amerika het land, dat zijn bewoners geen tijd tot wikken en wegen gunt, maar tot dadelijk hande-

i) Onder den titel „Wijsbegeerte der Openbaring", werden de Stonelezingen, vermeerderd met een viertal andere, door hem in Amerika gehouden, in het Hollandsch uitgegeven bij J. H. Kok, Kampen, 1908. Zelf noemt Bavinck deze lezingen een breede uitwerking van de grondgedachten inzijn„ChristelijkeWereldbeschouwing"in 1904 uitgesproken. Toch zijn ze nog wel iets meer dan dat. Bij de uiteenzetting van Bavincks wijsgeerige inzichten hopen we dit boek nader te ontleden.