is toegevoegd aan je favorieten.

Dr. Herman Bavinck

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menten zijn zeer laag. De Doop wordt in Amerika weinig geacht en wordt meestal beschouwd als een opdragen en een toewijden van het kind aan God ; hij wordt dikwijls laat bediend. Het Avondmaal wordt hooger gesteld, maar toch meest opgevat als gedachtenismaaltijd in den zin van Zwingli. De Tucht wordt in de Presbyteriaansche kerken niet meer geoefend. No trouble, geen verkettering, is de leus. De classicale examens hebben er weinig te beteekenen. Het doet er niet toe, waar men heeft gestudeerd. Er wordt niet onderzocht wat iemand weet. Het examen is geheel op de praktijk gericht: of iemand praten kan, liefde tot het volk heeft. In weerwil van de slappe preeken blijft er vrij veel evangelie door de hymns, de gezangen, welke zeer orthodox zijn. Ook in het zendingswerk wordt de kern van het evangelie nog gehandhaafd. De Vrijmetselarij is in de Presbyteriaansche kerken en zelfs in de Dutch Reformed doorgedrongen. Meer dan de helft van de predikanten der Ref. Church in het Oosten is lid van de loge. Velen bezoeken echter nooit de vergaderingen. Het is hun slechts te doen om begrafeniskosten te ontvangen.

Dien droeven geestelijken en kerkdijken toestand wijt B a v i n c k voor een voornaam deel aan de alleenheerschappij der public school, der openbare school. Daardoor wordt het volk ontbijbeld. De Staat beschouwt de bijzondere school als een private liefhebberij, die ieder uit eigen zak moet betalen. Alleen de Joden stichten soms zulk een private-school. En om nog iets van het verdere onderwijs te memoreeren: aparte gymnasia en hoogere burgerscholen kent men niet. Coëducatie bestaat meer in naam dan in werkelijkheid. „De seminaries voldoen niet, vele hebben weinig studenten (Holland, Louisville), de groote slokken de kleine op, quantiteit beheerscht qualiteit." Alleen het Union Seminary bloeit, „wijl het vrij is van alle kerken, boven de partijen staat, studenten van allerlei denominaties trekt

(presb., episc. enz.)."1)

Van de Amerikaansche politiek weet B a v i n c k weinig goeds te vertellen. Naar buiten heeft het imperialisme er zijn stempel op gezet en naar binnen is zij door en door corrupt. Van beginselen

1) Hieraan zij nog toegevoegd, dat Bavinck van het onderwijs in Amerika een speciale studie maakte. Onder zijn papieren is een cahier, geheel daaraan gewijd.