is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. Herman Bavinck

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

examens voor Indische ambtenaren mee af en arbeidt als lid van een daartoe benoemde commissie aan een Advies over de opleiding van bestuursambtenaren in Nederlandsch Indië. Ook ontbreekt hij niet op het appel als er in 1919 èn particulier èn op het departement van Oorlog beraadslaagd wordt over de geestelijke verzorging der militairen. Hij geeft zelfs van zijn belangstelling blijk op de vergadering van de broederschap van Candidaat-Notarissen, waar gehandeld werd over de opleiding tot het Notariaat, spreekt te Utrecht voor een op te richten Vereeniging van Huisvrouwen, vertoont zich op een feestavond van de „Volksweerbaarheid" en neemt deel aan een theepartij van „Indië Weerbaar." Ook nog op een andere wijze openbaart hij zijn breede belangstelling in het heel menschelijke leven. Bezocht hij vroeger reeds gaarne tentoonstellingen, in deze jaren haalt hij inzonderheid zijn hart hieraan op. Men kan hem o.a. vinden op de E.N.T.O.S. (Eerste Nederlandsche Tentoonstelling op Scheepvaartgebied), de Grafische Tentoonstelling (1913), de Tentoonstelling „De Vrouw" (1913), de E.L.T.A. (Eerste Luchtvaarttentoonstelling in 1919, zelfs op de Landbouwtentoonstelling te Scheveningen (1913) en de Tentoonstelling der Onafhankelijken (1916).

Een niet zoo gering deel van zijn tijd gaf hij in deze periode aan de politiek.1) Eerst trok hij er zich geheel uit terug. Toen hij pas uit Amerika terug was, werd hij betrokken in de verwikkelingen, welke er in den boezem van het Centraal-Comité der Antirevolutionaire partij zich hadden voorgedaan. De eene persoonlijke saamspreking volgde de andere. Eindelijk schreef hij 20 September 1909 een brief aan Dr. Kuy p er als Voorzitter van het Centraal-Comité, om hem kennis te geven — ik citeer nu letterlijk het „Dagboek" — „dat verschillende overwegingen mij tot het besluit hebben gebracht om als assessor en lid van het Centraal-Comité van Antirev. kiesverenigingen mijn ontslag te nemen." Eerst tegen 1910 hielden de conferenties met politieke personen op. B a v i n c k „had genoeg" van de politiek. Toch zat hij er weer midden in, vóór hij het wist. Den 29sten Augustus 1911 werd hij door de Provinciale

*) Dit punt wordt natuurlijk breeder uitgewerkt in het afzonderlijke hoofdstuk, dat aan Dr. Bavinck en het politieke leven zal worden gewijd.