is toegevoegd aan je favorieten.

Dr. Herman Bavinck

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staten van Zuid-Holland met 40 tegen 22 stemmen tot Lid der Eerste Kamer verkozen. Dr. Snouck Hurgronje antwoordde hij op diens gelukwensch : „de benoeming was voor mij een totale verrassing, omdat ik al sedert een paar jaar van politiek terrein mij geheel teruggetrokken had. Nu ik, zonder mijn toedoen, geroepen wordt er weer eenigen tijd en kracht aan te wijden, durf ik de benoeming, ondanks verschillende bezwaren niet afwijzen." Op den dusgenaamden „Rooden Dinsdag", 19 September, werd hij geïnstalleerd. En uit zijn „Dagboek" valt na te gaan met hoeveel plichtstrouw hij zich van zijn Kamerlidmaatschap heeft gekweten. Hij beschouwde het alles behalve als een eerepost, maar vestigt soms den indruk, dat hij erin opgaat. Dikwijls staat hij, als hij ergens een lezing heeft gehouden vroeg op, om nog tijdig in de Kamer of bij het sectie-onderzoek te zijn. Zijn aangeboren rapporteurs-talenten komen hem ook hier te stade. Klaarblijkelijk heeft hij het er op gezet om zijn andere werkzaamheden niet onder zijn taak als Volksvertegenwoordiger te laten lijden, maar niet immer gelukt hem dit. Hij onttrekt zich aan niets. De reis der Eerste Kamerleden naar Limburg in 1913 tot onderzoek der mijnen-exploitatie en Maaskanalisatie maakte ook hij mee. Hij beperkte zich niet tot het terrein, waarop hij als specialiteit zich kon doen gelden. Het nationale leven in vollen omvang ging hem ter harte. En wanneer hij straks ziek wordt en het hem allengs duidelijker wordt, dat, indien hij herstelt, hij toch velerlei besognes zal moeten prijsgeven, kost het hem moeite aan de gedachte te wennen, dat hij zich ook van het Kamerlidmaatschap zal moeten losmaken.

In hoofdzaak echter waren in dit tijdvak zijn krachten geconcentreerd op het onderwijs en wat daarmee rechtstreeks samenhangt. Onderwijs en opvoeding hadden altijd de liefde van zijn hart bezeten. Hij had dit ondubbelzinnig getoond. Maar nooit in zoo sterke mate als nu. Het scheen bijna het eerste punt van zijn verder levensprogram te zijn geworden.1) Met welk een volharding zocht hij voor het „Gereformeerd Schoolverband" als zelfstandig lichaam naast „Christelijk Nationaal Schoolonderwijs" erkenning te verkrijgen. Geen tijd was hem daarvoor te kostbaar. Geen vergadering

*) Ook hier behoort nadere uitwerking in een afzonderlijk hoofdstuk thuis.