is toegevoegd aan uw favorieten.

De incarnatie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. BEZWAREN

Natuurlijk kunnen er tegen de incarnatie tal van bezwaren worden ingebracht. Zij verwacht deze en lokt ze zelfs uit. Evenals het kruis een dwaasheid en een ergernis is voor den „natuurlijken" mensch, moet ook de incarnatie, die het kruis insluit, dit zijn. Het is intusschen niet dit materieele bezwaar, dat wij hier bedoelen en dat met de incarnatie zelve gegeven is. Het is hiervoor constitutief. Het wordt voor het geloof opgeheven en maakt van het ergerlijke en aanstootelijke een zaak van goddelijke wijsheid en kracht. Bij de bezwaren, die hier worden bedoeld, gaat het vooral om het formeele bezwaar, dat ook voor den geloovige de incarnatie blijft wat Caird heeft genoemd een „absolute enigma, a theological puzzle, the fundamental principle of the Christian religion.'' x) Dit is inderdaad het geval. Als men de incarnatie intellectualistisch behandelt en haar b.v. houdt voor de dialectische uitdrukking van het verband tusschen het eene en het vele, het volstrekte en het betrekkelijke, is zij verloren. Hetzelfde geldt van de z.g. mystieke opvatting, waarbij zij geacht wordt symbolisch voor te stellen de vereenzelviging van God en mensch, als een levensgolving, op de wijze, die Amiel bedoelt, als hij zegt: „1'élement essentiel et originel (du Christianisme) c'est la démonstration du fait que la nature divine et la nature humaine peuvent coexister, se confondre en une même et sublime flamme."2) En ook als men de incarnatie „ethisch" tracht op te lossen door den mensch in God als in één lijn te zien, tast men haar diepste onderstelling aan. Rekent men met deze, nl. met het qualitatieve onderscheid tusschen God en mensch, dan heeft men te doen met wat de tegenwoordige theologie als irrationeel of paradoxaal pleegt aan te duiden en wat te allen tijde door een met haar stof congeniale theologie als een geheimenis of wonder is ontzien. God en mensch zijn nu eenmaal niet van dezelfde orde. Als de incarnatie beiden dan ook verbindt in de persoon van den Zoon van God, is dit een wonder bij uitnemendheid, dat men hetzij aanbidt, hetzij verwerpt, rechtstreeks of zijdelings.

Aan dit bezwaar is niet te ontkomen. Trouwens, de incarnatie, die het hoogtepunt der goddelijke openbaring is, drukt slechts met groote, felle intensiteit uit wat den godsdienst als zoodanig

x) J. Caird, o. c. II, p. 101.

2) Amiel, Fragments d'un journal intime, T. II, p. 42 S.