is toegevoegd aan je favorieten.

Toekomstbeelden uit vijf eeuwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven en de sterren zullen van den hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En alsdan zal in den hemel verschijnen het teeken van den Zoon des menschen, en dan zullen al de geslachten der aarde weenen en zullen den Zoon des menschen zien, komende op de wolken des hemels, met groote kracht en heerlijkheid. En Hij zal zijne engelen uitzenden met eene bazuin van groot geluid, en zij zullen zijne uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het eene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve.''1) ,,En wanneer de Zoon des menschen komen zal in zijne heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon zijner heerlijkheid. En vóór Hem zullen al de volken worden vergaderd, en Hij zal ze van elkander scheiden gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En Hij zal zijne schapen tot zijne rechterhand zetten, maar de bokken tot zijne linkerhand. En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven." 2)

De lijn wordt doorgetrokken in het geheele N. Testament, en neemt bepaaldelijk in de Openbaring van Johannes vasten vorm aan. Wij hebben reeds een en ander daaruit aangehaald. Het is eigenlijk niet noodig dit beelden-boek op nieuw op te slaan. Het is door en door eschatologisch. Alles is gericht naar de toekomst, als de toekomst des Heeren, met hare afsluiting van de tegenwoordige wereldbedeeling, haar oordeel over allen en alles, haar nieuwen hemel en nieuwe aarde, haar „groote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit den hemel van God." — „En ik zag geenen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam. En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in haar zouden schijnen; want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht en het Lam is hare kaars. En de volken, die zalig worden, zullen in haar licht wandelen; en de koningen der aarde brengen hunne heerlijkheid en eer in haar. En hare poorten zullen niet gesloten worden des daags, want aldaar zal geen nacht zijn.'' 3)

Zie daar een kostbaar bezit van verwachtingen, waarmede de Christelijke Kerk de wereld inging, langer en verder dan zij oor-

x) Matth. 24 : 29 w. 2) Matth. 25 : 31 w., 46. *) Openb. 21 : 10, 21 w.