is toegevoegd aan je favorieten.

Toekomstbeelden uit vijf eeuwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet het z.g. wereldgeld, goud en zilver, buiten omloop worden gebracht en omgezet in een nieuwe land-geld, dat alleen in het land en daar uitsluitend geldt. Aan dit geld moet door de regeering voor altijd een vaste waarde worden toegekend. De regeering heeft het wereld-geld nog noodig om te koopen wat zij bepaald noodig heeft. Vooral moet zij trachten knappe koppen op elk gebied van de practische wetenschappen, chemici, physici, mechanici, kunstenaars en fabrikanten tot zich te trekken. Zij moet ook, desnoods ten koste van een oorlog, hare natuurlijke grenzen veroveren. Dit is trouwens meer een bezettings-tocht dan een oorlog. Daarna geeft zij hiervan zoo spoedig mogelijk rekenschap, verbindt zich om voortaan niets meer te doen te hebben met de politieke aangelegenheden van het buitenland, geen alliantie te sluiten, geen bemiddeling te aanvaarden, en volstrekt, onder geene voorwaarde, hare tegenwoordige grenzen te overschrijden.

Is deze toestand bereikt, naar binnen en naar buiten, dan heeft deze staatsinrichting onmetelijke gevolgen voor de legaliteit en normaliteit van het gelukkige volk. Emigratie is alleen vergund aan wie zich niet kunnen schikken in de nieuwe orde. Veel geld, baar geld dan, kunnen zij toch niet medenemen, omdat de regeering het meeste geld in handen heeft. En zij mogen niets verkoopen. Alleen geleerden en kunstenaars mogen op 's lands kosten studiereizen doen.

Een staand leger is niet noodig, tenzij het noodig is voor de binnenlandsche orde. Maar alle burgers, die wapenen kunnen voeren, worden geoefend voor een mogelijken, hoezeer onwaarschijnlijken, buitenlandschen oorlog.

Het gevaar, dat men het circuleerende geld zal gebruiken, als middel om zich te verrijken, is niet te duchten. Wat zou men er aan hebben? Ieder kan immers krijgen wat hij noodig heeft en zelfs overvloed.

Rechtszaken komen zelden voor. De hoofdbron van overtredingen van private personen tegenover elkander, de druk van den werkelijken nood of de vrees voor den toekomstigen, is weggenomen. Daarenboven is de orde zeer streng.

Geeft één staat het voorbeeld van deze nieuwe orde, dan zullen de overige staten spoedig zijn voorbeeld volgen.

Bezwaren tegen deze theorie worden vooral geopperd door menschen, wier denkwijze niet op gronden rust, maar door het blinde toeval tot stand gekomen is. De eigenlijke reden van het verzet ligt in het gebrek aan ernst van onzen tijd. Men wil spelen,