Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 3.

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

PUBL IC AT IE , behelzende de erkentenis en verklaaring

der rechten van den mensch en van den burger. Ge'drrefteerd den 31. Januarij 1795. Het eerjle Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Da provisioneels: representanten van hst volk van holland, aan hunne Medeburgeren meenende verfchuldigd te zijn eene plechtige Verklaaring van de gronden, op welke hunne daaden en handelingen berusten, allen den geenen, die deeze zullen zien of hooren kezen, falut, doen te weeten:

Dat wij volkomen overtuigd zijn, dat de magt, welke ons toevertrouwd is, alleenlijk berust, en dat wij die ook alleen hebben ontvangen, van de vrije keuze onzer Medeburgeren: dat geen Oppergezag bij ons, maar dat de eigenlijke Souverainiteit bij het Volk is berustende, en wel zoodanig, dat het Volk de uitoefening van hetzelve aan zijne Vertegenwoordigers kan toevertrouwen, doch' zonder hetzelve ooit tè kunnen vervreemden.

Eat wij ors verzekerd horden, dat de rampen, jvelke die Land en de overige Gewesten thans' zoo

zwaar

Sluiten