Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van FRIESLAND. ffa

de buurtjes Berkwert, ter Burch enz. en de WesteiState Jorum , in 1635, bewoond door Vigie"3' Buigers, en in 1656 door Lysbeth van Okkinga.

7. W O M M E L S , een groot en wel gelegen dorp , door 't welk de 'Trekvaart tusfchen Leeuwarden en Bolswerd loopt: hetzelve heeft eene groote Kerkbuurt, en een' omtrek van 41 Hemmende plaatfen , verdeeld onder verfcheiden verilrooide buurtjes, als Westerlittens , in 't West , wel 400 roeden van de Kerkbuurt aan den Slagtedyk ; verder Zuidwaards , aan den zelfden Dyk, het buurtje Fyns, met tusfchen beiden de Littenzerzyl , over meergemelde Trekvaart. Een weinigje ten Oosten van Fyns heeft men Sippens, en aldaar de Eigenërfde plaatfen Baarda en Reen; liggende Zuidwaards van daar Tellens, en in 't Noordoosten Geins, alwaar Jongema State gevonden wordt, doch ia de gedaante eener boereplaats. Op dezelfde ilrcck , doch nader aan de Kerkbuurt, heeft men Swyns , en verder in 't Noordoosten Britfaard , alle buurtjes onder gemelde Dorp behoorende , behalven nog de State Hottinga, in 't Noordwest , Stapert in 't Zuidwest, en Walp in 't Noord, niet verre van Warntille, alwaar een Tolhek is, en waarover de rydweg tusfchen Franeker en Sneek loopt, bekend by den mam van Langedyk, Heeft de verandering der tyd:n de voorheen gemelde Staten reeds federt lang van haar voorig aanzien beroofd , die in enkele boereplaatfen herfcheppende; in de buurt, ten Oosten der Kerk, ligt nog eene heerlyke huiK 4 zing

Sluiten