Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36 Het God verheerlijkend Mufiek der Kristenen,

in ftaat fijn, om den Heere reets hier een nieuw lied te fingen, dat hem aangenaam fal weefen; hier, hier moet dat werk begonnen worden, hier moeten wij den Heere reets^ verheerlijken, met alle onfe vermogens , w Hen wij naemaals eens, dat tog onfe uijtfigten fijn moeten , met de falige Hemelgeesten in de verheerlijking van den grooten God onfe gelukfaligheid vinden; kunnen wij dit hier niet doen met onfe ftemmen? dan moeten wij den Heere in ons hart fingen en fpeelen — dan moet ons geheel leeven een geftadige Godsdienst fijn.

En hoe fterk , hoe fterk fijn wij daartoe verbonden! roepen ons (om tans kortheids halven geen andere drangredenen op te noemen, welke ons tot dit Goddelijk werk uijtlokken) roepen ons alle die weldaden, welke de Heere ons foo wel nae fiel als ligchaam beweefen heeft, en nog bewijst, roepen ons alle die feegeningen , welke de Heere voor ons foo wel voor deefen tijd, als voor de e wigheid heeft weggelegt, hier niet toe? en hoe menigvuldig fijn defelve niet! overal immers, waar wij onskeeren, overal fien wij 's Heeren voetftappen van vettigheden over ons druijpen;

Is het God niet, die fig nooit aan ons onbetuijgt gelaten heeft! die ons, (om duijfend andere weldaden met ftilfwijgen voorbij te gaan) die ons, feg ik, tot hier toe foo rijkelijk met het ware fielenvoedfel heeft gefpijst, en fijn woord, foo vol van falige belofte en vertroostingen, onder ons fuijver tot op den dag van heden toe laat prediken; die ons daerenboven bij de vrijheid van ons geweeten, en bij de oeffening van den openlijken Godsdienst foo genadig tot hier toe befchermt heefc? Is het God niet, die ons die voorregten , welke wij nooit hoog genoeg waardeeren kunnen, onder de wijfe Regeering van de godvrugte

Va-

Sluiten