Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 29 )

Wanneer nu God geene buitengewoone genademiddelen meer in het werk fielt, om eenen zondaar te bekeeren , is de hardnekkige verachting van die boitengewoone genademiddelen niet meer mogelyk. Sedert derhalven de wonderwerken in de Christelyke Kerke zyn opgehouden , is het begaan van de zonde tegen den Heiligen Geest niet meer mogelyk.

Dvveepers en Geestdryvers , die van een in~ wendig licht, van een Christus in ons droomen , mogen wagten op buitengewoone werkingen des Heiligen Geests, of de vruchten van hunne verhitte verbeeldingskragt voor dezelven willen laaten doorgaan; wy verwagten zulke buitengewoone werkingen geenzints. Christus en zyne Apostelen hebben ons dezelven nergens beloofd en toegezegd. Wat Jefus zynen Apostelen daaromtrend beloofde, by voorbeeld Matth. 10 vs. 19 en 20. gaat alléén den Apostelen, als Apostelen aan, en kunnen , of mogen wy in geenen deele op ons toepasfen. Sedert het Christendom genoegzaam gevestigd geweest is, hebben alle buitengewoone werkingen, alle wonderwerken opgehouden Wy hebben de Schriften der Godlyke openbaaring, en die zyn genoegzaam om ons gelukkig te maaken. Wy hebben Mofes en de Propheeten, Christus en de Apostelen, en wie die niet hoort en gelooft, die zal ook niet gelooven, al was bet, dat God iemand, ten zynen gevalle, van den dooden opwekte.

Hoe lang de wonderwerken en de buitenge, woóne gaaven des Heiligen Geests in de Christelyke Kerke hebben plaats gehad, valt moeijelyk, zo niet onmogelyk, te bepaalen. Zo veel is'pndertusfchen zeker, dat zy, zo dra het

Chris-

Sluiten