Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5 )

Wnorcing van *e belangryk^e aller vragen: Wat moeten vy doen om zalig te wurdea, uit dsn mond van haaren Leeraar verw cht ? — UWE. beginwoord dit bevestigender wyze, inet redenen, die UWE. alsbefliste waaiheJenfchynt te voorönderftellen.* Mooglyk denkt UWi>. die, in de Leerrede volkomen bewezen te hebben. Ik zal daarom myne aanmerkingen op dezelve, tot na de toetzing dier bewvzen uitftellen.

Schoon de ver wondering,, veelal, voor eene dogter der onwetenheid gehouden word, wil itc echter niet ontveinzen, dat veele plaatzen in uwe Leerrede myne verwondering gewekt hebben. Dit gebeurde in "t byzonder, by het lezen uwer verklaaring van uwen Text Rom. 8. ys. 19, 20, ar.— Vergun my de redenen daarvan aantewyzen.

„ Het komt het meefl" zegt UWE.„ op h't

woord fchepzel, en den zin aan, in welke het „ hier moet worden opgevat. Dat het de gant„ fehe Schepping in het algemeen, alle boomeri, „ planten, gewasfen, ja den gan fchen aardboo-

dem betekenen zil, komt my uitdien ho'fn d* niet waarfchynlylc voor, om d;it dit fcVpst zei, waarvan Paulut fpreekt, eea an^fll-.k A 5 fcaa»

£ Jjterr. tltdz. i,3 5.

Sluiten