Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *S )

vry gebruik van alles wat gefchaapen was, zoo tot voeding en onderhoud, als tot veraangenaaming , wierd toegeftaan ? Leezen wy het verhaal van Mozes verder, dan zien wy, dat Adam, door God in het dadelyk bezit gefield wiefd van alles, als mede de uitmuntende proeven van zyn verftand niet alleen, maar ook van de onderwerpelykheid der Dieren , aan hem. Immers zy allen kwaamen tot Adam, ten einde eenen naam, elk naar zynen aart van hem te ontfangen! en ten bewyze dat God, Adam die waardigheid toeftond, zegt Mozes: en zoo als Adam alle Levendige Zielen noemen zoude, dat zoude zyn naam zyn. Zyn dit nu geen klaare bewyzen, dat de Mensch, als de uitneemendfte Aardbewooner, en het heerlykfte fchepzel, begaafd met eene verflandelyke ziele, in een voortreffelyk Lichaam, de Heerfcbappy over al het gefchaapene wierd toegeweezen, met dit Goddelyk en zegenend bevel: weest vruchtbaar, en vermenigvuldigd, en vervuld de aarde, en onderwerptse, en hebt heerschappyj en is 't dan zulk een dwaas en onredelyk beflaan van den mensch, wanneer hy met een levendig gevoel van dankbaare verplichting doordrongen, voor de weldaden, die de God der Natuur, aan hem verleend, en zoo mildelyk fchenkt, zich aanmerkt als het meest bevoorrechtte fchepB 5 zei,

Sluiten