Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(5) Art, 16.

In allen, vergaderingen zal by meerderheyd vanftemmen gerefo'veerd werden , dog zot veel moogelyk zorg dragen , dat de mmderheyd daar door niet gehoond werd, iemand der minderheyd zal het regt hebben om zyn advies tegen het gerefolveerde van de gehouden vergaderingen de Notulen aan te tekenen.

17.

De Leeden van de dierectie welken zig ichuldig maaken door flrgt gedrag of andere wandade", het welk voor de Gemeenten aanftotclykhcyd of erge nis geeft, zoo behoud de Gemeente het reet om zulke Leeden te bedanken, en andere ut hun midden in desfeift plaats te ftellen.

18.

Zoo de dierectie met elkander mogten discuteeren over deefen of geenen zaak en het onder elkander niet konde vinden zoo zal die zaak afin de Gemeente moeten werden voorgefteld. en by meerderheyd de zaak beflilïen.

19.

Twee Dierc&euren, zullen eenmaal in het Jaar by de Ledematen, zoo binnen alsbuyten deftad, moeten om gaan, terinzamelling der ï.iefde giften , tot het irftant houding van her. Weezen Fonds, en onderhoud der Weezen, en na de gedanen Collecte , de Pennii?en na rellen en behoorlyk aantekenen dog ingevallen de noodzaaklykheyd vereyften, zullen Diercfteuren buyten gewoonen collecte doen, dog hier van zèl de noodzakelykheyd voor af, aan de Gemeenten kennis gegeven werden, om verder noodige fchikkinge te maaken.

20.

De Diere&riefes zullen gehouden zyn tot het «pzigt der Meysjes en klynder kinderen, onder de Jongt s wi Ikc niet gerf geld door Dierrfteuren kunnen werden nagezien.'en verzorgd de groote Jonge* zullen door dierefteuien beft* rd werden,zoo in kleeding, onde* wy* en in het leeren van Ambagte.

A 4

Sluiten