Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI BERICHT.

welyken geflachts te fchetfen, en een hulpmiddel daar tegen aan te wyzen, in cene eeuwe, waar in deszeU's aangrceijing op eene allerverfchriklykfte wyze vermenigvuldigt: dit is eene taak, die gewisfelyk by den eersten opllag, zich aan de ernftigftc overdenkingen van ieder voorftander der vrede, goede orde, opbouwing en welvaart der maatfchappy, moet aanbevelen.

De fchry ver eigent zich geene ver diens • ten toe wegens eenige nieuwigheid der ontdekkingen, omtrent de hierin verhandelde onderwerpen gemaakt;, zynde het onderzoek der waarheid , voor zoo verre die door de Godlyke Wysheid geopenbaard

en geboekt is de ontdekking van

dwalinge, by geloof en vervalfchinge, zoo als die in menfchelyke famènftelfels voorkomen en aanleiding geven tot meerder onheilen in de weereld, dan al het vernuft, of wysheid der menfchen ooit kan voorkomen of uit den weg ruimen, deszelfs Cenigfte bedoelu g in dezen arbeid geweest:.

Hy

Sluiten