Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de Polygamie. 227

(aten & trouwen- het is beier te trouwen, dan te branden; als wilde hy zeggen: — „ Het een of het „ ander moet hier het gevolg wezen:" gelyk hy mede tot getrouwde lieden zegt, die voor zekere poos of tyd, om de eene of andere Godsdienstige rede zich aan elkander onttrokken hebben: — komt wederom by één, op dat u de fatan niet verzoeke '\ om dat gy u niet kunt onthouden. 1 Cor. VII. 9. 5.

Uit dezen allen kan opgemaakt worden, dat de. echtelooze ftaat geene inzetting GODS, maar een firik des duivels is: — dat het huwelyk indedaad eene Godlyke inzetting is; en dus, dat een mensch, welke met trouwt, terwyl hy trouwen kan , geene grootere verzekering in GODS woord heeft, voor de ondeugd bewaard te blyven, dan dat hy voor den zelfsmoord zoude bewaard worden, wanneer hy, in plaatfe van te eeten cn te drinken, den Hemel aanriep , dat de begeertens van honger en dorst geheellyk in hem vernietigd wierden.

Het onuitgezonderde (*) en algemeene verbod

der

, (*) Indien het vastnellende gedeelte van 1 Jac. c. 11. niet verder ware gegaan dan de inleiding , en dat deszelfs ftrafheid zich bepaald had op — ,, verfcheidene „ kwalyk gezinde perfonen , dewelke gehuwd zynde, uit 9? één land. in het ander, of naar plaatfen loopen , waarzy niet bekend zyn, om aldaar getrouwd te worden , hebbende een'anderen man , of vrouw in het leven, tot groot» P 2 fchaih

Sluiten