Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sa8 Van de Polygamie.

der polygamie kan mede, alsgeenen grond in GODS Woord hebbende, eene oorzaak worden van menig een in de onheilen eens onbevolenen echteloozén (laats te dompelen; want er zyn veele mannen, welken zeer jong trouwen, en veclligt niet met al dat beraad, het welk in zoo gewigtig eene onderneming behoort genomen te worden; — 'er kunnen ^eele disgen voorkomen, welke tot zeer gegronde, en indedaad onvermydlykc oorzaken kunnen verllrekken om zich van hunne vrouwen te fcheiden; by voorbeeld: — ongeneesbaar ongemak van geest of ligchaam, onverwinnelyke drift van gemoedsgeftcldtieid, gedurige wederfpannigheid (*) van inborst,

ligt-

fchande voor GODE,' en vo'komen verderf van de kin,•, derenvanverfcheideneeerlyke lieden, alsmede anderen" enz. — het zoude eene heilzame wet, en hare beftraffing van zulke trouweloozen zeer rechtvaardig geweest zyn; naardierf dezelve ongetwyfferd aan eene der laagften en meest verongelykenden bedriegeryen fchuldig zyn, die' met mógelyliheid kunnen bedreven worden. Deze inteiding fchynt de billykheid van Exod. XXI. 16. te treffen ; want zoodanige lieden zyn eene foort van «»^«t«JVitfat menkhenrooiitrs.

(*) Het ftaat te duchten, dat 'er niet' weinige vrouwlieden zyn , dewelke, gelyk andere monopolisten, zich den' toeftand haars armen mans te nut maken, om met hem, volgens haar goeddunken om te fpringen , en wel genoeg, ïaara om dezelfde rede, om welke de arme oude leeuwi

sa

Sluiten